Αξιολόγηση Προμηθευτών

Οι ενεργοί προμηθευτές του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογούνται σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που συντονίζεται από την Υποδιεύθυνση Διαχείρισης και Βελτιστοποίησης Οικονομικών και Υποστηρικτικών Διαδικασιών Ομίλου ΟΤΕ. 

Οι προς αξιολόγηση προμηθευτές επιλέγονται με βάση τις παραγγελίες (εντολές αγορών - POs), που εκδίδονται μέσα σε διάστημα 12 μηνών. H επιλογή των προμηθευτών που αξιολογούνται γίνεται με βάση το σύνολο των παραγγελιών που εκδόθηκαν σε μια περίοδο 12 μηνών (1η Οκτωβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου), για λογαριασμό των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ. Έτσι, αξιολογούμε όλους τους προμηθευτές με παραγγελίες αξίας άνω των 2.000.000€ και όλους τους προμηθευτές που παρέχουν σημαντικά είδη προμήθειας (δηλ. προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σημαντική επίδραση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες), αξίας πάνω από500.000€. Επιπλέον, αξιολογούμε όλους τους προμηθευτές προϊόντων/υπηρεσιών που σχετίζονται με το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης του Ομίλου (ενδεικτικά αναφέρονται τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001), καθώς και ορισμένους προμηθευτές, οι οποίοι δεν πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια, αλλά προτάθηκαν προς αξιολόγηση από Διευθυντές του Ομίλου ΟΤΕ.

Όλοι οι προμηθευτές που επιλέγονται, αξιολογούνται από τις εμπλεκόμενες Επιχειρησιακές Μονάδες. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η Ομάδα Διοίκησης ΟΤΕ και COSMOTE λαμβάνει τις αξιολογήσεις της επίδοσης των προμηθευτών, με βάση τη συνολική τους επίδοση εντός του Ομίλου, την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών, την αποτελεσματικότητά τους στην παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών τους, καθώς και τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των εταιρειών και των προμηθευτών.

Επίσης, οι προς αξιολόγηση προμηθευτές καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης της επίδοσής τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ως στόχο να προωθήσει την ευαισθητοποίηση των προμηθευτών σχετικά με την κοινωνική και εταιρική υπευθυνότητα, παρέχοντας τη δυνατότητα να παρουσιάσουν πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και τις πρακτικές που εφαρμόζουν. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με την εταιρική υπευθυνότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εργασία, το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια, την ποιότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια. Το 2014, οι Υποδιευθύνσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, Σταθερής και Κινητής, και Διαχείρισης και Βελτιστοποίησης Οικονομικών και Υποστηρικτικών Διαδικασιών Ομίλου ΟΤΕ συνεργάστηκαν, ώστε το ερωτηματολόγιο να βελτιωθεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση νέων ερωτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες απαιτήσεις του ΟΤΕ και της COSMOTE, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών G4 του GRI.  

facebook
instagram
youtube
twitter