Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

   
  • Οι λογαριασμοί συμβολαίου, η αξία του χρόνου ομιλίας καρτοκινητών τηλεφώνων της COSMOTE και η αξία του πλάνου και των EXTRA πακέτων που επιλέγουν οι συνδρομητές στο COSMOTE Neo επιβαρύνονται με Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (εφεξής «Τέλος Κινητής») αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2579/1998, με εξαίρεση τις συνδέσεις παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet), εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνο χρήση δεδομένων (data).
  • Το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας υπολογίζεται ως ποσοστό 10% επί του μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης προ Φ.Π.Α.
  • Το Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας υπολογίζεται ως ποσοστό 10% επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.
  • Το Τέλος Κινητής ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%) για φυσικά πρόσωπα ηλικίας δεκαπέντε (15) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, δηλαδή πρόσωπα που κατά τη διάρκεια κάθε έτους έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους έως την ημερομηνία αυτή.
  • Για την εφαρμογή του Μηδενικού Συντελεστή απαιτείται εγγραφή σε ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Ο Μηδενικός Συντελεστής εφαρμόζεται για μία (1) σύνδεση ή ένα (1) καρτοκινητό ανά δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην ανωτέρω εφαρμογή των δικαιούχων ή των εχόντων την επιμέλειά τους σε περίπτωση ανηλίκων, από την πρώτη τιμολόγηση σε περίπτωση σύνδεσης συμβολαίου ή από την επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας σε περίπτωση σύνδεσης καρτοκινητής.
  • Το Τέλος Κινητής (10%) εφαρμόζεται σε λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από 01/01/2022 και μετά. Ο Μηδενικός Συντελεστής εφαρμόζεται σε λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από 10/01/2022 και μετά, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή των δικαιούχων στην ανωτέρω εφαρμογή και υπό τους ανωτέρω όρους.
  • Οι συνδέσεις Συμβολαίου Mobile Internet δεν επιβαρύνονται με Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας, με εξαίρεση τα μη εμπορικά διαθέσιμα Προγράμματα COSMOTE Mobile Internet Any Way 2GB ΠΑΛ και COSMOTE Mobile Internet Any Way 5GB ΠΑΛ. Επίσης στις συνδέσεις Mobile Internet με κάρτα δεν επιβάλλεται τέλος κινητής τηλεφωνίας επί του ποσού ανανέωσης.
  • Για τις συνδέσεις καρτοκινητής τηλεφωνίας και ΚαρτοΣυμβολαίου, και ανεξάρτητα από τον τρόπο ανανέωσης χρόνου, από το χρηματικό ποσό της ανανέωσης αφαιρείται τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας 10%. Συγκεκριμένα για ανανεώσεις 10€, 12€, 15€, 20€ και 30€ η αξία χρόνου ανανέωσης μετά την αφαίρεση του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας είναι 9,09€, 10,91€, 13,64€, 18,18€ & 27,27€ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ σε περίπτωση μηδενικού τέλους ισχύουν τα αρχικά ποσά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  • Στις ανανεώσεις της υπηρεσίας επέκτασης λογαριασμού όπως και στις χρεώσεις στο λογαριασμό των πρόσθετων πακέτων Φωνής/SMS και Data των προγραμμάτων Συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου εφαρμόζεται τέλος Κινητής Τηλεφωνίας 10%.
  • Στο COSMOTE Neo, στις περιπτώσεις ανανέωσης χρόνου και ανεξάρτητα από τον τρόπο ανανέωσης αυτού, από το χρηματικό ποσό της ανανέωσης αφαιρείται τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%. Συγκεκριμένα για ανανεώσεις 2€, 5€, 10€, 12€, 15€, 20€ και 30€ η αξία χρόνου ανανέωσης μετά την αφαίρεση του Τέλους Κινητής είναι 1,82€, 4,55€, 9,09€, 10,91€, 13,64€, 18,18€ & 27,27€ αντίστοιχα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ σε περίπτωση μηδενικού τέλους ισχύουν τα αρχικά ποσά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).