ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ* (Data Privacy Notice)
O Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους.

Με την παρούσα ενημέρωση παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από συστήματα βιντεοεπιτήρησης σε εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ (εφεξής οι Εταιρείες). Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν την δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας (ή και ήχου) προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής, όπως για παράδειγμα είναι ένα σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, με την ιδιότητά τους ως Υπεύθυνες Επεξεργασίας, προστατεύουν και σέβονται τα προσωπικά δεδομένα σας (άλλως «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα») και συμμορφώνονται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούνται από τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές Εταιρείες του. Περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρείες που αποτελούν τον Όμιλο ΟΤΕ μπορείτε να βρείτε στο: https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/thigatrikes.html.
Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε και για ποιο σκοπό; Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας;
Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα Δεδομένα σας;
Ποιοι είναι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;
Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των Δεδομένων σας;