Βρείτε το Cosmote Payment’s PSD2 API SandBox για ενσωμάτωση και δοκιμές.
Οι τρίτοι πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παρακάτω συνδέσμους για ενσωμάτωση και δοκιμές του Cosmote Payment's PSD2 API Sandbox.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Λ. Κηφισίας 99, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα