Διεπαφές και Τεχνικές Προδιαγραφές Τερματικού Εξοπλισμού

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 1057/1 (ΦΕΚ 6769/Β/26 Δεκεμβρίου 2022) Τροποποίηση της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υπ’αρ. 991/4/17-5-2021 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (Β’2265), Παράρτημα Β’ Εδάφιο 1.7 Σύνδεση στο Σημείο Τερματισμού Δικτύου για την παροχή σταθερών υπηρεσιών τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο, παρατίθενται ακολούθως :