Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τις εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ και COSMOTE AE (Data Privacy Notice)
Η προστασία των δεδομένων σας είναι για εμάς προτεραιότητα. Εμείς, στον ΟΤΕ και την COSMOTE καταλαβαίνουμε πλήρως το πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το κείμενο αυτό αφορά τόσο τους συνδρομητές, όσο και τους χρήστες των συνδέσεων σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και όσους χρησιμοποιούν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με περιαγωγή (roamers). Επίσης, αφορά τους καλούμενους από τους συνδρομητές ΟΤΕ/COSMOTE συνδρομητές άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Γι' αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση των δεδομένων σας.
1. Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε; και
2. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
4. Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς;
5. Ποιοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα;
6. Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
7. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας;
8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;
9. Ενημερώσεις Προστασίας Δεδομένων ανά Υπηρεσία
10. Δημιουργία ατομικού/εταιρικού προφίλ
11. Ποια είναι η τελευταία έκδοση του κειμένου συναίνεσης Προφίλ συνδρομητή;
Συχνές ερωτήσεις
Ποια είναι η τελευταία έκδοση της Γενικής Ενημέρωσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;
Η Γενική Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 25/10/2023. Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο (pdf) εδώ.

Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:
  • Προστέθηκε νέα κατηγορία προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
  • Περιγράφονται διεξοδικότερα κάποιοι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και προστέθηκαν αναλυτικές περιγραφές νέων σκοπών επεξεργασίας
  • Καταγράφηκαν αναλυτικότερα οι χρόνοι διατήρησης δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχει αναλυτική παράθεση των αλλαγών που επήλθαν με την τελευταία τροποποίηση:
Ενότητα στο site Αλλαγές
Εισαγωγή (ποιους αφορά η ενημέρωση) Δεν έγιναν αλλαγές
Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε; (Άρθρα 1 & 2 στο κείμενο) Προστέθηκε νέα κατηγορία προσωπικών δεδομένων (Δεδομένα Χρήσης Υπηρεσιών)
Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; (Άρθρο 3) 1.Αναλυτικότερη περιγραφή των σκοπών επεξεργασίας: α) για την παροχή των υπηρεσιών μας και τη μετάδοση της επικοινωνίας σας στο δίκτυο μας ή και σε άλλα δίκτυα παρόχων σε περίπτωση περιαγωγής σε πάροχο δικτύου εντός ή εκτός Ε.Ε. β) για τη χρέωσή σας ανάλογα με τη χρήση της κάθε υπηρεσίας, την επαλήθευση της διαδικασίας χρέωσης και την πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών γ) για την άμεση εμπορική προώθηση παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών μας δ)για την πρόληψη της τηλεπικοινωνιακής απάτης ε) για την διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου μας και των πληροφοριακών μας συστημάτων στ) για τη διενέργεια εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από τη σύμβασή σας μαζί μας ζ) για την διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών η) για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, του επιπέδου εξυπηρέτησης και των προωθητικών ενεργειών 2.Προσθήκη των σκοπών επεξεργασίας: α) για τον Έλεγχο, τη Διαχείριση και Διασφάλιση Αποπληρωμής Ασυνήθιστα Υψηλών Χρεώσεων των συνδρομητών μας β) για την βελτίωση των εσωτερικών μας διαδικασιών, αξιοποιώντας ανώνυμα δεδομένα.
Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς; (Άρθρο 4) Δεν έγιναν αλλαγές
Ποιοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα; (Άρθρο 5) Δεν έγιναν αλλαγές
Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; (Άρθρο 6) Περιγράφονται αναλυτικότερα οι χρόνοι διατήρησης των Δεδομένων Κίνησης με σκοπό την τιμολόγηση των κλήσεων και των Δεδομένων Κίνησης και Θέσης που επεξεργαζόμαστε για σκοπούς διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου μας και των πληροφοριακών μας συστημάτων. Προστέθηκε ο χρόνος διατήρησης των αρχείων καταγραφής που διατηρούμε με σκοπό τον έλεγχο της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας; (Άρθρο 7) Δεν έγιναν αλλαγές
Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα; (Άρθρο 8) Δεν έγιναν αλλαγές
Τί είναι το GDPR και τί αλλάζει για εμάς τους πολίτες;
Στις 25 Μαΐου 2018 , τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ευρύτερα γνωστός ως GDPR (General Data Protection Regulation) . Σκοπός του GDPR είναι η προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα . Το GDPR καθορίζει και καθιερώνει, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα συλλέγουν, χειρίζονται και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το GDPR αφορά όλους τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ευρωπαίων πολιτών.

Για εμάς τους πολίτες, ορίζεται νομικό πλαίσιο με ενισχυμένα δικαιώματα , όπως:
  • Δικαίωμα πρόσβασης: υπάρχει ξεκάθαρη και αναλυτική ενημέρωση για τα δεδομένα και την επεξεργασία τους
  • Δικαίωμα στη λήθη: υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η διαγραφή των δεδομένων (υπό κάποιες προϋποθέσεις)
  • Φορητότητα: υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η μεταφορά των δεδομένων (όπου αυτό εφαρμόζεται)
  • Ειδική πρόβλεψη για την προστασία των δεδομένων των παιδιών π.χ. όταν η υπηρεσία προσφέρεται απευθείας στο παιδί, η επεξεργασία είναι νόμιμη αν είναι τουλάχιστον 16 ετών ή υπάρχει η συναίνεση του κατόχου της γονικής μέριμνας.
Τι μέτρα λαμβάνουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE για τη προστασία των προσωπικών μου δεδομένων;
Η COSMOTE λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Διαθέτει, επίσης, Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.cosmote.gr/dataprivacypolicy και στους Δεσμευτικούς Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (BCRP) https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/asfaleia_plhroforiwn_kai_prostasia_proswpikwn_dedomenwn.html
Η Germanos συμμορφώνεται με τις οδηγίες της COSMOTE σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται εδώ
Τι μπορώ να κάνω αν δεν θέλω να λαμβάνω διαφημιστικά μηνύματα (π.χ. μέσω sms ή/και e-mail);
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα οποία μας χορηγείτε κατά την σύναψη της σύμβασής μας ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας καθώς και οι αριθμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που διατηρείτε στο δίκτυο ΟΤΕ και COSMOTE ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τον ΟΤΕ και την COSMOTE με σκοπό την επικοινωνία για την διαφήμιση/προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3471/2006). Έτσι, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, μπορούν να σας προωθούν διαφημιστικά μηνύματα (π.χ. μέσω SMS, emails, push notifications, κτλ.) στα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε γνωστοποιήσει σε κάποια παλαιότερη συναλλαγή. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα από εμάς, μπορείτε:
  • να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών στο 13888 ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών στο 13818
  • ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/contact_us
Τέλος, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, όπως περιγράφετε εδώ.
Πώς ο Όμιλος ΟΤΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα πρώην εργαζομένων του;
Πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα, ως πρώην εργαζομένων των Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, τυγχάνουν επεξεργασίας από τις εν λόγω Εταιρείες, ως υπεύθυνες επεξεργασίας, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και των διατάξεων της σχετικής ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να βρείτε εδώ.