Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τον ΟΤΕ (Data Privacy Notice)
Η προστασία των δεδομένων σας είναι για εμάς προτεραιότητα. Εμείς, στον ΟΤΕ καταλαβαίνουμε πλήρως το πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το κείμενο αυτό αποτελεί παράρτημα των Γενικών Όρων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ, καθώς και κινητής τηλεφωνίας και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ» ή «COSMOTE», έδρα Μαρούσι (Λ.Κηφισίας αρ. 99), ΑΦΜ 094019245, .Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 1037501000 (εφεξής η Εταιρεία)  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και Internet, καθώς και κινητής τηλεφωνίας. Το παρόν κείμενο αφορά τόσο τους συνδρομητές, όσο και τους χρήστες των συνδέσεων σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και όσους χρησιμοποιούν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με περιαγωγή (roamers). Επίσης, αφορά τους καλούμενους από τους συνδρομητές ΟΤΕ (σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας) συνδρομητές άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Γι' αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση των δεδομένων σας.
1. Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε; και
2. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
4. Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς;
5. Ποιοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα;
6. Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
7. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας;
8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;
9. Ενημερώσεις Προστασίας Δεδομένων ανά Υπηρεσία
10. Δημιουργία ατομικού/εταιρικού προφίλ
11. Ποια είναι η τελευταία έκδοση του κειμένου συναίνεσης Προφίλ συνδρομητή;
Συχνές ερωτήσεις
Ποια είναι η τελευταία έκδοση της Γενικής Ενημέρωσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;
Η Γενική Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, τροποποιήθηκε τελευταία φορά την 02/01/2024. Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο (pdf) εδώ.

Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:
  • Αλλαγές που σχετίζονται με την συγχώνευση της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (COSMOTE) δια απορροφήσεως από την εταιρεία ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΟΤΕ), οπότε η COSMOTE λύθηκε άνευ εκκαθαρίσεως και έπαυσε να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο . Ως εκ τούτου, διαγράφηκαν από το κείμενο της ενημέρωσης οι αναφορές στην εταιρεία COSMOTE και αντικαταστάθηκαν από αντίστοιχη αναφορά στον ΟΤΕ. Σημειώνουμε ότι: α) η προαναφερόμενη συγχώνευση συνεπάγεται την διαβίβαση των δεδοµένων των συνδρομητών της απορροφώμενης COSMOTE στον ΟΤΕ για σκοπούς ενοποίησης των αρχείων των δύο εταιρειών και τελικά της περιέλευσης των δεδοµένων σε έναν υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ τον ΟΤΕ, ο οποίος θα παρέχει πλέον υπηρεσίες τόσο σταθερής τηλεφωνίας και internet όσο και κινητής τηλεφωνίας και β) τα δικαιώµατα των συνδρομητών μας (σταθερής/internet και κινητής τηλεφωνίας) και οι θεµελιώδεις ελευθερίες τους δεν θίγονται από τον προαναφερόμενο εταιρικό μετασχηματισμό. Επικαιροποιήθηκε η παράγραφος σχετικά με την αμοιβαία επεξεργασία δεδομένων μεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ και Germanos.
  • Περιγράφηκαν αναλυτικότερα η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητα συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
Στον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχει αναλυτική παράθεση των αλλαγών που επήλθαν με την τελευταία τροποποίηση:
Ενότητα στο site Αλλαγές
Εισαγωγή (ποιους αφορά η ενημέρωση) Δεν έγιναν αλλαγές
Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε; (Άρθρα 1 & 2 στο κείμενο) Προστέθηκε νέα κατηγορία προσωπικών δεδομένων (Δεδομένα Χρήσης Υπηρεσιών)
Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; (Άρθρο 3) 1. Επικαιροποιήθηκε η παράγραφος σχετικά με την αμοιβαία επεξεργασία δεδομένων μεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ και Germanos.
2. Περιγράφηκαν αναλυτικότερα η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητα συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς; (Άρθρο 4) Δεν έγιναν αλλαγές
Ποιοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα; (Άρθρο 5) Δεν έγιναν αλλαγές
Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; (Άρθρο 6) Περιγράφονται αναλυτικότερα οι χρόνοι διατήρησης των Δεδομένων Κίνησης με σκοπό την τιμολόγηση των κλήσεων και των Δεδομένων Κίνησης και Θέσης που επεξεργαζόμαστε για σκοπούς διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου μας και των πληροφοριακών μας συστημάτων. Προστέθηκε ο χρόνος διατήρησης των αρχείων καταγραφής που διατηρούμε με σκοπό τον έλεγχο της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας; (Άρθρο 7) Δεν έγιναν αλλαγές
Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα; (Άρθρο 8) Δεν έγιναν αλλαγές
Τί είναι το GDPR και τί αλλάζει για εμάς τους πολίτες;
Στις 25 Μαΐου 2018 , τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ευρύτερα γνωστός ως GDPR (General Data Protection Regulation) . Σκοπός του GDPR είναι η προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα . Το GDPR καθορίζει και καθιερώνει, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα συλλέγουν, χειρίζονται και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το GDPR αφορά όλους τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ευρωπαίων πολιτών.

Για εμάς τους πολίτες, ορίζεται νομικό πλαίσιο με ενισχυμένα δικαιώματα , όπως:
  • Δικαίωμα πρόσβασης: υπάρχει ξεκάθαρη και αναλυτική ενημέρωση για τα δεδομένα και την επεξεργασία τους
  • Δικαίωμα στη λήθη: υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η διαγραφή των δεδομένων (υπό κάποιες προϋποθέσεις)
  • Φορητότητα: υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η μεταφορά των δεδομένων (όπου αυτό εφαρμόζεται)
  • Ειδική πρόβλεψη για την προστασία των δεδομένων των παιδιών π.χ. όταν η υπηρεσία προσφέρεται απευθείας στο παιδί, η επεξεργασία είναι νόμιμη αν είναι τουλάχιστον 16 ετών ή υπάρχει η συναίνεση του κατόχου της γονικής μέριμνας.
Τι μέτρα λαμβάνουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE για τη προστασία των προσωπικών μου δεδομένων;
Η COSMOTE λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Διαθέτει, επίσης, Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.cosmote.gr/dataprivacypolicy και στους Δεσμευτικούς Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (BCRP) https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/asfaleia_plhroforiwn_kai_prostasia_proswpikwn_dedomenwn.html
Η Germanos συμμορφώνεται με τις οδηγίες της COSMOTE σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται εδώ
Τι μπορώ να κάνω αν δεν θέλω να λαμβάνω διαφημιστικά μηνύματα (π.χ. μέσω sms ή/και e-mail);
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα οποία μας χορηγείτε κατά την σύναψη της σύμβασής μας ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας καθώς και οι αριθμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που διατηρείτε στο δίκτυο ΟΤΕ και COSMOTE ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τον ΟΤΕ και την COSMOTE με σκοπό την επικοινωνία για την διαφήμιση/προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3471/2006). Έτσι, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, μπορούν να σας προωθούν διαφημιστικά μηνύματα (π.χ. μέσω SMS, emails, push notifications, κτλ.) στα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε γνωστοποιήσει σε κάποια παλαιότερη συναλλαγή. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα από εμάς, μπορείτε:
  • να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών στο 13888 ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών στο 13818
  • ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/contact_us
Τέλος, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, όπως περιγράφετε εδώ.
Πώς ο Όμιλος ΟΤΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα πρώην εργαζομένων του;
Πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα, ως πρώην εργαζομένων των Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, τυγχάνουν επεξεργασίας από τις εν λόγω Εταιρείες, ως υπεύθυνες επεξεργασίας, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και των διατάξεων της σχετικής ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να βρείτε εδώ.