Η προστασία των δεδομένων σας
είναι για εμάς προτεραιότητα.
Εμείς, στην COSMOTE, καταλαβαίνουμε πλήρως το πόσο
σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Γι’ αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια
και την ορθή διαχείριση των δεδομένων σας.
Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Η εμπιστοσύνη σας ανοίγει νέους δρόμους στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Ποιοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα;
Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας;
Ενημερώσεις Προστασίας Δεδομένων ανά Υπηρεσία
Δημιουργία ατομικού/εταιρικού προφίλ
Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι το GDPR;
Στις 25 Μαΐου 2018, τίθεται σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ευρύτερα γνωστός ως GDPR (General Data Protection Regulation). Σκοπός του GDPR είναι η προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το GDPR καθορίζει και καθιερώνει, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα συλλέγουν, θα χειρίζονται και θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Το GDPR αφορά όλους τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ευρωπαίων πολιτών.
Τι αλλάζει για εμάς τους πολίτες;
Ορίζεται νομικό πλαίσιο με ενισχυμένα δικαιώματα, όπως:
  • Δικαίωμα πρόσβασης: θα υπάρχει ξεκάθαρη και αναλυτική ενημέρωση για τα δεδομένα και την επεξεργασία τους
  • Δικαίωμα στη λήθη: θα υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η διαγραφή των δεδομένων (υπό κάποιες προϋποθέσεις)
  • Φορητότητα: θα υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η μεταφορά των δεδομένων (όπου αυτό εφαρμόζεται).
  • Ειδική πρόβλεψη για την προστασία των δεδομένων των παιδιών π.χ. όταν η υπηρεσία προσφέρεται απευθείας στο παιδί, η επεξεργασία είναι νόμιμη αν είναι τουλάχιστον 16 ετών ή υπάρχει η συναίνεση του κατόχου της γονικής μέριμνας.
Τι μέτρα λαμβάνουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE για τη προστασία των προσωπικών μου δεδομένων;
Η COSMOTE λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Διαθέτει, επίσης, Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.cosmote.gr/dataprivacypolicy και στους Δεσμευτικούς Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (BCRP) https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/company/who-we-are/regulatory-compliance/bcrp Η Germanos συμμορφώνεται με τις οδηγίες της COSMOTE σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
facebook
instagram
youtube
twitter