Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά και μέσω αυτής μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω μιας συγκεκριμένης πληροφορίας είτε μέσα από έναν πιθανό συνδυασμό πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ και η COSMOTΕ ως πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επεξεργάζονται τα δεδομένα κίνησης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παρακάτω. Ως δεδομένα κίνησης εννοούμε τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαβίβασης μίας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή της χρέωσής της.

Στα δεδομένα κίνησης μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός, η διεύθυνση, η ταυτότητα της σύνδεσης ή του τερματικού εξοπλισμού του συνδρομητή ή και χρήστη, οι κωδικοί πρόσβασης, η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης, αλλά και η διάρκεια της επικοινωνίας, ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδομένων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο, τη μορφοποίηση, τη δρομολόγηση της επικοινωνίας, το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία.

Επιπλέον, η COSMOTE, ως πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, επεξεργάζεται και δεδομένα θέσης.
Ως δεδομένα θέσης εννοούμε τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή από μια υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη μιας διαθέσιμης στο κοινό, υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Ο τρόπος που τα επεξεργαζόμαστε ρυθμίζεται αυστηρά από τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αλλά και από ειδική νομοθεσία που ρυθμίζει την επεξεργασία τους στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία 58/2002), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν. 3471/2006.

Βρείτε τη σχετική νομοθεσία εδώ (GDPR) και εδώ (Ν. 3471/2006).
Δείτε επίσης:
Ποιοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα;
Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας;