Υπηρεσίες Tetra
Υπηρεσίες Tetra
Γενική περιγραφή
Προσφερόμενες υπηρεσίες και επιπλέον τρόποι εφαρμογής τους
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες διαμορφώνονται ανάλογα με:
 • Την περιοχή κάλυψης & την κρισιμότητα της επικοινωνίας που απαιτείται
 • Τις ανάγκες της επιχείρησής σου, για υπηρεσίες φωνής, δεδομένων ή συνδυασμό.
Υπηρεσίες Φωνής (ενδεικτικά):
 • Ομαδική Επικοινωνία (point-to-multipoint) χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Ατομική Επικοινωνία (point-to-point)
 • Κλήσεις Ανάγκης
 • Κλήσεις Ευρυεκπομπής
 • Αμεσότροπη Λειτουργία (DMO)
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με τα Δίκτυα Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Κέντρα (PABXs)
 • Άριστη ποιότητα ομιλίας με γρήγορη αποκατάσταση κλήσης
 • Άμεση Προτεραιότητα Κλήσης
 • Φραγή Εισερχομένων/ Εξερχόμενων Κλήσεων
Υπηρεσίες Δεδομένων (ενδεικτικά):
 • Μηνύματα Κατάστασης (status messages)
 • Σύντομα Μηνύματα (SDS)
 • Μετάδοση Δεδομένων σε μορφή πακέτου
Επιπλέον εφαρμογές των υπηρεσιών Tetra (Ενδεικτικά):
 • Αυτόματος εντοπισμός οχημάτων και διαχείριση στόλου οχημάτων (AVL)
 • Μεταφορά πληροφοριών και σημάτων συναγερμού σε κέντρα ελέγχου & παρακολούθησης
 • Ασύρματη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων (servers υπηρεσιών, μηχανογραφικά κέντρα, αποθήκες, κλπ)
 • Άντληση πληροφοριών από κέντρα (μηχανογραφικά, αποθήκες κτλ).


Οι χρήστες των υπηρεσιών Tetra της COSMOTE, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις τυχόν ειδικές συνθήκες εργασίας τους, μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο συσκευής. Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες Tetra, μπορούν να συνδυαστούν με τις υπηρεσίες Business TalkGroups, που συνολικά μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες υποστηρικτικής ομαδικής επικοινωνίας.

Πλεονεκτήματα
 • Αυξημένη διαθεσιμότητα, σε ανεξάρτητο, επαγγελματικό δίκτυο TETRA
 • Ασφαλή, ευέλικτη και υψηλής ποιότητας επικοινωνία
 • Οικονομικά τιμολόγια για επαγγελματική ασύρματη επικοινωνία
 • Ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και δεδομένων
 • Κλήσεις ανάγκης και δυνατότητες ειδικής χρήσης τους
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ τερματικών, όταν αυτά βρίσκονται εκτός ραδιοκάλυψης Tetra (Direct Mode Operation – DMO)
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με τα σταθερά και κινητά, εθνικά και διεθνή τηλεφωνικά δίκτυα
 • Δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών προτεραιοτήτων επικοινωνίας
 • Δυνατότητα επικοινωνίας σε κλειστές ομάδες χρηστών, με τη χρήση κοινής τηλεπικοινωνιακής υποδομής και κοινών συχνοτήτων, χωρίς οι χρήστες να εμπλέκονται μεταξύ τους
 • Τιμολογιακά πακέτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των χρηστών, σε συνδυασμό με τις ανάλογες συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές συσκευών ομαδικής επικοινωνίας, παγκοσμίως
Πώς θα το αποκτήσεις

Καλώντας την Εξυπηρέτηση Εταιρικών πελατών COSMOTE, στο 13818!

Με τον Σύμβουλο Υπηρεσιών COSMOTE Tetra στο τηλέφωνο 210-611 5937