Managed Network Services
Managed Network Services
Γενική περιγραφή
Πακέτα & Χαρακτηριστικά
Οι υπηρεσίες COSMOTE Managed Network Services, παρέχονται σε 3 διαφορετικά πακέτα ανάλογα με το επίπεδο παρακολούθησης και διαχείρισης που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση.

Monitoring

Παρακολούθηση και ενημέρωση (alerting) για καταστάσεις μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας μέσω mail ή/και SMS.

Διαχείριση της υπηρεσίας μέσω εξειδικευμένου Managed Services Portal το οποίο περιλαμβάνει:
 • Γραφική απεικόνιση της κατάστασης της διασύνδεσης.
 • Γραφήματα "packet loss" και "Round Trip Time Delay".
 • Γραφήματα απεικόνισης packet loss και Round Trip time Delay για κάθε Class of Service (εφόσον παρέχεται*).
 • Λίστα των πιο πρόσφατων alarms που αφορούν τη διασύνδεση.
 • Δημιουργία και παρακολούθηση των δελτίων βλαβών (Tickets) που έχουν ανοιχθεί και αφορούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
 • Διαχείριση των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο portal.
 • How-to section - Παροχή οδηγιών εγκατάστασης & διαχείρισης του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού.

*Αφορά μόνο το MNSforLL

Monitoring & Management Basic

Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας monitoring και επιπλέον:
 • Γραφήματα αποτύπωσης της ταχύτητας διασύνδεσης (bandwidth utilization graphs).
 • Γραφήματα απεικόνισης CPU, Memory utilization του δρομολογητή του Πελάτη* ("Router").
 • Διαχείριση του δρομολογητή "Router" του Πελάτη όσον αφορά στη διαπίστωση βλαβών, στην εξ αποστάσεως αλλαγή στην παραμετροποίησή του (έως 3 φορές το 12μηνο για την Basic παραμετροποίηση εξοπλισμού**) κατόπιν αίτησης της επιχείρησης, καθώς και τυχόν αναβαθμίσεις που θα χρειαστούν (με πρόσθετη χρέωση).
 • Δημιουργία on-line αιτημάτων αλλαγής παραμετροποίησης μέσω του "Managed Services Portal".

*Αφορά μόνο το MNSforLL
** Basic Παραμετροποίηση του Router: εντάσσεται στο πακέτο "Monitoring & Management Basic" και περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:
 • ACL
 • Μετατροπές παραμέτρων εφεδρικής σύνδεσης (τηλέφωνο, multilink Y/N, αλλαγή password)
 • Αλλαγές ΝΑΤ/PAT
 • Τροποποιήσεις WAN σύνδεσης

Οι παραπάνω εργασίες γίνονται remotely (με την εξ' αποστάσεως και όχι "on site" επέμβαση του τεχνικού προσωπικού του Ομίλου ΟΤΕ).

Monitoring & Management Advanced

Περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της υπηρεσίας «Monitoring» και «Monitoring & Management Basic» και επιπλέον:
 • Γραφήματα αποτύπωσης της ταχύτητας της διασύνδεσης (bandwidth utilization graphs).
 • Διαχείριση του δρομολογητή "Router" του Πελάτη όσον αφορά στη διαπίστωση βλαβών, στην εξ αποστάσεως αλλαγή στην παραμετροποίηση του (έως 6 φορές το 12μηνο για την Advanced παραμετροποίηση εξοπλισμού*** για την λειτουργικότητα του Router) κατόπιν αίτησης, καθώς και τυχόν αναβαθμίσεις που θα χρειαστούν (με πρόσθετη χρέωση).
 • Δημιουργία on-line αιτημάτων αλλαγής παραμετροποίησης μέσω του Managed Services Portal.

*** Advanced Παραμετροποίηση του Router: εντάσσεται στο πακέτο Monitoring & Management Advanced και περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:
 • Security features
 • VPN tunnels/ΙDS features
 • Voice/IP Telephony/Routers με πολλαπλά WAN interfaces

Οι παραπάνω εργασίες γίνονται remotely (με την εξ' αποστάσεως και όχι "on site" επέμβαση του τεχνικού προσωπικού του Ομίλου ΟΤΕ).

Τέλος, πέραν των πληροφοριών που μπορεί να παρακολουθεί η επιχείρησή σου μέσω του COSMOTE Managed Services Portal, μπορεί επιπλέον να λαμβάνει μέσω email ένα «Monthly Availability Report», όπου θα παρουσιάζονται τα ακόλουθα: διαθεσιμότητα, Packet Loss, RTTD των διασυνδέσεών της για τον προηγούμενο μήνα. Τα παραπάνω στοιχεία θα παρουσιάζονται μέσα σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα.
Ειδικοί Όροι Υπηρεσιών
 • Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Δικτύου παρέχονται μόνο εφόσον ο Router που διαθέτει ο Πελάτης είναι συμβατός με το δίκτυο του ΟΤΕ. Ειδικά για την παροχή των υπηρεσιών Monitoring &  Management Basic ή Advanced, απαιτείται ο Router του Πελάτη να είναι του κατασκευαστικού οίκου Cisco.
 • Αναφορικά με τις υπηρεσίες Monitoring &  Management Basic ή Advanced και για την εξυπηρέτηση τυχόν νέων λειτουργικών αναγκών του Πελάτη κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτού, ο Όμιλος ΟΤΕ προβαίνει σε πρόσθετες εργασίες εξ αποστάσεως παραμετροποίησης του Router, έως τρεις (3) και έξι (6) αντιστοίχως, ετησίως. Τυχόν επιπλέον εργασίες παραμετροποίησης θα πραγματοποιούνται κατόπιν υποβολής από τον Πελάτη σχετικού αιτήματος και αποδοχής από αυτόν της αντίστοιχης προσφοράς του Ομίλου ΟΤΕ.
 • Ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιεί άμεσα τον Όμιλο ΟΤΕ σε κάθε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης του Router για οποιονδήποτε λόγο ανεξάρτητο από τη βούληση του Πελάτη. Ο Πελάτης δε δικαιούται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση, να προβαίνει ο ίδιος σε διακοπή της ηλεκτροδότησης του Router και μόνον εφόσον έχει προηγουμένως ειδοποιήσει εγγράφως τον Όμιλο ΟΤΕ, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
 • Δικαίωμα παραμετροποίησης σε σχέση με τις υπηρεσίες του Monitoring &  Management Basic ή Advanced έχει ΜΟΝΟ ο Όμιλος ΟΤΕ, ώστε να είναι ελεγχόμενη η πρόσβαση και να διευκολύνεται η διαχείριση των αλλαγών της παραμετροποίησης του Router.  Μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πελάτη και έγγραφης συναίνεσης του Ομίλου ΟΤΕ, θα επιτρέπεται η πρόσβαση του Πελάτη στην παραμετροποίηση του Router.
 • Η αρχική παραμετροποίηση του Router πρέπει να έχει γίνει ή να έχει εγκριθεί από τον Όμιλο ΟΤΕ.
 • Ο Router θα πρέπει να υποστηρίζει SNMP MIBs, για την απεικόνιση CPU και Memory Utilization, και ο Πελάτης να επιτρέπει την παραμετροποίηση και ανάγνωση του SNMP RO Community του Ομίλου OTE.
 • Η πολιτική ασφάλειας του Πελάτη πρέπει να επιτρέπει το ICMP (ping) πρωτόκολλο από τον σταθμό μετρήσεων του Ομίλου OTE.
Παραμετροποίηση εξοπλισμού
Ειδικότερα για την παραμετροποίηση του εξοπλισμού για μισθωμένα κυκλώματα, παρέχεται διαχείριση του εξοπλισμού της επιχείρησης που υλοποιεί την VPN ή Internet διασύνδεση και που η επιχείρηση δεν γνωρίζει τίποτε για αυτό. Οι εργασίες που υποστηρίζονται αφορούν στην παραμετροποίηση του CPE (LL router) για τη σωστή του διασύνδεση στο δίκτυο. Οι παραμετροποιήσεις γίνονται remotely και όχι με on site επέμβαση του τεχνικού.

H παραμετροποίηση στην επιλογή Basic περιλαμβάνει:
ACL, μετατροπές παραμέτρων εφεδρικής σύνδεσης (τηλέφωνο, multilink Y/N, αλλαγή password), αλλαγές ΝΑΤ/PAT, τροποποιήσεις σειριακής σύνδεσης (encapsulation, multilink) και γενικότερες αλλαγές όπως routing protocols, CoS. Αναλυτικότερα:
 • Internet Access
 • Αλλαγή IPs addressing
 • Αλλαγή Password
 • Προσθήκη στατικών εγγραφών (static routes)
 • Αλλαγές σε acls
 • Ρυθμίσεις back-up σύνδεσεις
 • Αλλαγή ταχύτητας sub-interface στο Frame Relay
 • ΝΑΤ/PAT (overload)
 • Αλλαγή/Προσθήκη static NAT
 • Αλλαγές σε ports
 • DHCP
 • Προσθήκη dhcp excluded-address
 • Back-up
 • Αλλαγές στο dialer ή BRI
 • Frame Relay
 • Αλλαγή DLCI
 • Αλλαγή CIR
Η παραμετροποίηση στην επιλογή Advanced περιλαμβάνει:

Security/ VPN tunnels/IDS, Voice/IP Telephony/Routers QoS με πολλαπλά interfaces QoS διαχωρισμός υπηρεσίας ανά κατηγορία (Premium, Gold, Silver), απόδοση ποσοστού Bandwidth ανά υπηρεσία. Αναλυτικότερα:
 • Security VPN
 • Host-to-Host
 • Host-to-LAN
 • LAN-to-LAN
 • GRE Tunnels
 • Αλλαγή tunnel source IP
 • Αλλαγή tunnel destination IP
 • Αλλαγή tunnel mode (αν υπάρχει)
 • Αλλαγή δικτύου που δρομολογείται στο tunnel
 • VPN Client (Host-to-LAN)
 • Αλλαγή Group (Username) / Key (Pass)
 • Προσθήκη/Αφαίρεση χρηστών ή αλλαγή του local pool
 • Αλλαγή στην ACL που αφορά το interesting traffic που θα κρυπτογραφείται
IP Security (IPSec) Encryption
 • ISAKMP
 • Αλλαγές που αφορούν τα Pre-Shared Keys (group, hash, lifetime, authentication, key, peer) ή
 • Αλλαγές στα CA (RSA Key-Pairs): Size of Signature/Encryption keys
 • IPsec
 • Αλλαγές στην Extended ACL
 • Αλλαγές στα IPsec Transform(s) set(s)
 • Αλλαγές στην Crypto Map (peer, session-key lifetime)
 • Αλλαγή του Interface που εφαρμόζεται η Crypto Map
Multiple Site VPN
 • MPLS
 • Παροχή Internet μέσω του κεντρικού site
 • Υλοποίηση με routing protocols (BGP, OSPF)
 • Load Balancing
 • Προσθήκη νέου link
 • Back-up
 • Out of band κλήση (απευθείας κλήση από τηλέφωνο σε τηλέφωνο)
Πώς θα το αποκτήσεις

Καλώντας την Εξυπηρέτηση Εταιρικών πελατών COSMOTE, στο 13818!

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας!