Δήμος Μονεμβασιάς
Δήμος Μονεμβασιάς Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων
Δήμος Μονεμβασιάς
Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων
Ανάγκη Επιχείρησης

Εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση και διαχείριση της παροχής και κατανάλωσης νερού, σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια, για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, τη σταθεροποίηση της πίεσης του νερού, τον έλεγχο της ποιότητάς του, την ανίχνευση τυχόν διαρροών και τη μείωση της κατανάλωση ενέργειας, όπως και των δημοτικών δαπανών. 

Οι λύσεις
Εγκατάσταση Έξυπνων μετρητών

Εγκατάσταση 214 έξυπνων μετρητών στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση και διαχείριση της παροχής και κατανάλωσης νερού, σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια, μέσω του δικτύου COSMOTE NB-IoT. Η  Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων στηρίχθηκε στη λύση «ARTEMIS-water.

COSMOTE NB-IoT

Η υλοποίηση βασίστηκε σε τεχνολογία NB-IoT, καθώς απαιτεί μικρό όγκο δεδομένων για τη διασύνδεση συσκευών μέσω δικτύου κινητής, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος.  Πρόκειται για το πρώτο έργο μέτρησης ύδατος στην Ελλάδα που υλοποιείται με τη χρήση δικτύου NB-IoT. 

Τα oφέλη
Καλύτερη αξιοποίηση υδάτινων πόρων

Η αυτοματοποίηση των μετρήσεων κατανάλωσης ύδατος και αποστολή τους μέσω του δικτύου ΝΒ IoT της COSMOTE, προσφέρει ακριβή και άμεση μεταφορά της πληροφορίας στα κεντρικά συστήματα της εταιρίας ύδρευσης. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομούνται οι υδάτινοι πόροι.

Μείωση Κόστους

Παράλληλα επιτυγχάνεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των δημοτικών δαπανών, επιτρέποντας την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του δήμου, για τους δημότες.  

Οι αυξανόμενες ανάγκες του αστικού πληθυσμού σε νερό, η εξάντληση - υποβάθμιση των υπαρχόντων υδατικών πόρων, καθώς και οι δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, καθιστούν πρωταρχικής σημασίας τη βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού που παρέχονται για αστική χρήση. Με την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μονεμβασίας από την COSMOTE, πετύχαμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία του δικτύου ύδρευσης  με  την εξ’ αποστάσεως  παρακολούθηση - διαχείριση της παροχής και κατανάλωσης νερού, σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια.

Ηρακλής Τριχείλης Δήμαρχος Μονεμβασιάς