Ίσες ευκαιρίες και καταπολέμηση των διακρίσεων

Ίσες ευκαιρίες και καταπολέμηση των διακρίσεων

Ο OTE καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη ενός δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας με αξιοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης και σεβασμό για τα δικαιώματα των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις λήγουν. Η καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη αρχή για τις δραστηριότητές μας, ενώ το 2011 υπήρξε  ένα περιστατικό διάκρισης στην Εταιρεία, που αφορούσε μια εσωτερική μετακίνηση για μια θέση που προέκυψε από εσωτερική προκήρυξη. Το περιστατικό εξετάστηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ανθρώπινου Δυναμικού και τις διαδικασίες πρόσληψης και η καταγγελία δεν έγινε αποδεκτή.

Στον ΟΤΕ δεν υφίσταται καμία διάκριση λόγω φύλου όσον αφορά οποιουδήποτε είδους απολαβές. Ο βασικός μισθός των εργαζομένων υπολογίζεται αποκλειστικά βάσει των ετών απασχόλησης και του μορφωτικού τους επιπέδου. Η πολιτική της Εταιρείας σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος κοινωνικών ομάδων (π.χ. γυναίκες, άτομα με αναπηρίες, άτομα με θρησκευτικές πεποιθήσεις διαφορετικές από την επικρατούσα θρησκεία βάσει του Συντάγματος, αλλοδαποί, άτομα με κοινωνικές ιδιαιτερότητες κ.λπ.). Η αναλογία του μισθού των ανδρών προς αυτό των γυναικών σε κάθε κατηγορία απασχόλησης διαφέρει αποκλειστικά με βάση τα έτη απασχόλησης και το μορφωτικό επίπεδο.

Οι παρακάτω πίνακες και γραφήματα δείχνουν την απόδοση της Εταιρείας σε θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων και την ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Αριθμός και % μόνιμων εργαζομένων ανά φύλο:
Γυναίκες: 2.930 (27,72%)
Άνδρες: 7.639 (72,27%)

Αριθμός εργαζομένων που κατέχουν θέσεις ευθύνης ανά φύλο, 2011

 

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Διευθύνων Σύμβουλος

1

 

1

Γενικοί Διευθυντές

12

3

15

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

50

3

53

Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων

162

36

198

Τμηματάρχες

618

236

854

Σύνολο

843

278

1.121

Αριθμός μελών φορέων διακυβέρνησης ανά φύλο, 2011
Φορείς διακυβέρνησης

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Διοικητικό Συμβούλιο

10

1

11

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

6

0

6

Εκτελεστική Διοίκηση

12

3

15

Απασχολούμενα άτομα με ειδικές ανάγκες ανά φύλο και θέση ευθύνης, 2011
Άτομα με ειδικές ανάγκες

Τμηματάρχες

Υπεύθυνοι Έργου

Άλλο

Σύνολο

Άνδρες

9

14

213

236

Γυναίκες

5

 

93

98

Σύνολο

14

14

306

334