Σχετικά με τον απολογισμό

Σχετικά με τον απολογισμό

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του  2011 είναι ο έβδομος ετήσιος απολογισμός του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (OTE) όσον αφορά την απόδοσή μας σε σχέση με την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.  Ο Απολογισμός καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Από το 2005, ο OTE συντάσσει απολογισμούς  Εταιρικής Υπευθυνότητας σε ετήσια βάση. Ο πιο πρόσφατος προηγούμενος απολογισμός ήταν ο Ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του 2010,  που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2011.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο Απολογισμός εστιάζει και ασχολείται κυρίως με τις επιχειρήσεις  του OTE Α.Ε. στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτει όλες τις λειτουργίες  και τις  δραστηριότητες του OTE Α.Ε. .  Επιπλέον, παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική απόδοση του Ομίλου OTE στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και για τις δραστηριότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας  που ασκούν οι εταιρείες του Ομίλου OTE εκτός Ελλάδος. Επίσης, η  Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου OTE, η COSMOTE, εκδίδει αναλυτικό Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας ταυτόχρονα με αυτόν.

Το περιεχόμενο του Απολογισμού καθορίζεται από την σχολαστική ανάλυση των ζητημάτων που ενδιαφέρουν περισσότερο τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκφράζεται στους τέσσερις πυλώνες του πλαισίου Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρείας μας, καθώς και από την τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών της πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative (GRI) G3.1, των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου  των Ηνωμένων Εθνών και των Αρχών Υπευθυνότητας AA 1000. 

Οι Πίνακες δεικτών για καθένα από αυτά τα πρότυπα παρέχονται στο τέλος του Απολογισμού. Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Απολογισμός υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση, η οποία καλύπτει τόσο το επίπεδο εφαρμογής  του GRI, όσο και το Πρότυπο Αρχών Υπευθυνότητας AA 1000 (AA 1000 AccountAbility Principles Standard). 

Όπως και το 2010, αυτός ο Απολογισμός παρουσιάζεται ως συνοπτικός Απολογισμός σε έντυπη μορφή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του OTE, ενώ ένας Απολογισμός σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται σε ειδικό microsite [ http://www.ote.gr/cr2011] που περιλαμβάνεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του OTE www.ote.gr. Η προσέγγισή μας όσον αφορά την έκδοση απολογισμού σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή έχει ως εξής:

  • Ο Απολογισμός σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή παρέχουν την ίδια συνοπτική παρουσίαση της στρατηγικής, των κύριων δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων μας σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2011, καθώς και των μελλοντικών μας στόχων
  • Ο Απολογισμός σε ηλεκτρονική μορφή παρέχει πρόσθετες αναλυτικές πληροφορίες και αποτελεί τη βάση για τον Έλεγχο του Επιπέδου Εφαρμογής της GRI και την Εξωτερική Διασφάλιση του Απολογισμού για το 2011
  • Οι συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου OTE περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική μορφή του απολογισμού.
  • Ο Απολογισμός σε έντυπη μορφή υποδεικνύει τα θέματα για τα οποία παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες στον Απολογισμό σε ηλεκτρονική μορφή

Τα δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό είναι τα εξής: συγκεντρωτικά οικονομικά δεδομένα και δεδομένα προσωπικού τα οποία παρέχονται από τα συστήματα του OTE, συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση πελατών τα οποία παρέχονται από τις διευθύνσεις εξυπηρέτησης πελατών του OTE, συνοπτικά δεδομένα σχετικά με ρυθμιστικά θέματα τα οποία βασίζονται σε αρχεία του OTE και περιβαλλοντικά δεδομένα τα οποία υπολογίζονται  σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Η βάση υπολογισμού τους είναι δεδομένα που προέρχονται από τις Διευθύνσεις Τεχνολογίας και Λειτουργιών.Κατά τη συλλογή και παρουσίαση των δεδομένων, βασιστήκαμε στους ορισμούς και τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στα Πρωτόκολλα δεικτών του GRI.

Ο Απολογισμός αυτός  δεν περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τους προηγούμενους απολογισμούς σε ό,τι αφορά το εύρος, το όριο ή τις μεθόδους μέτρησης που εφαρμόζονται σε αυτόν.  Μικρές αλλαγές στις μεθόδους μέτρησης βασικών πληροφοριών, ειδικά όσον αφορά τον υπολογισμό περιβαλλοντικών δεδομένων, αναφέρονται στα σχετικά τμήματα του Απολογισμού. Επίσης, στο κεφάλαιο της Αγοράς πολύ μικρές αλλαγές αναφέρονται στα δεδομένα διείσδυσης της ευρυζωνικότητας κατά τη χρονική περίοδο 2008-2010.Οι απόψεις και τα σχόλια των αναγνωστών σε σχέση με τον Απολογισμό είναι ευπρόσδεκτα. Για σχόλια που αφορούν τον Απολογισμό ΕΥ μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του OTE μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση CorporateResponsibility@ote.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό: + 30 210 6118681, φαξ: +30 210 6115873