Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στον ΟΤΕ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσίων τα οποία, μεταξύ άλλων, περιορίζουν και τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και για το λόγο αυτό συμμετέχουμε σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά, Ο ΟΤΕ συμμετέχει σε ερευνητικά έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. Ευρώ.

  • Self-NET (“Self-Management of Cognitive Future InterNET Elements”), FP7-ICT-2007-2, Grant Agreement No.224344. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ict-selfnet.eu.
  • FUTON (“Fibre Optic Networks for Distributed, Extendible Heterogeneous Radio Architectures and Service Provisioning”), FP7-ICT2007, Grant Agreement No.215533. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ict-futon.eu.
  • REWIND (“RElay based WIreless Network and standarD”), FP7-ICT2007, Grant Agreement No.216751. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.rewind-project.eu.
  • CONSERN (“Cooperative aNd Self-growing Energy awaRe Networks”), FP7-ICT-2009.3.5, Grant Agreement No.257542. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ict-consern.eu.
  • WHERE2 (“Wireless Hybrid Enhanced Mobile Radio-Estimators, Phase 2”), FP7-ICT-2009-4, Grant Agreement No.248894. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ict-where2.eu.

Επίσης, o ΟΤΕ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη δικτύων Νέας Γενιάς (Next Generation Networks) συμμετέχει στα ερευνητικά προγράμματα PANDA και WiSE-PON σχετικά με τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς (Next Generation Access Networks). Οι δύο δράσεις, χρηματοδοτούμενες από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ευρυζωνικότητας στη χώρα και λαμβάνουν χώρα με το πέρας του 2011 και εφεξής.

  • Το έργο PANDA (“Asymmetric Passive Optical Network for xDSL and FTTH Access”)  στοχεύει στη μελέτη και ανάπτυξη τεχνολογιών Παθητικού Οπτικού Δικτύου (Passive Optical Network) Πρόσβασης που θα συνδέει με ταχύτητες 10 GBPS μονάδες δικτύου (Optical Network Units- ONUs) κοντά στον τελικό χρήστη. Ο τελικός χρήστης θα συνδέεται με οπτικές ίνες (ONU) με τεχνολογία VDSL2 και τελική ταχύτητα πρόσβασης τουλάχιστον 100 Μbps. Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής είναι ότι μπορεί να επιτύχει ταχύτητες με κόστος δικτύου σημαντικά μικρότερο των υφιστάμενων προτεινόμενων αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών που  χρησιμοποιούνται στις αρχιτεκτονικές οπτικής ίνας μέχρι τη γειτονιά και μέχρι το κτήριο (FTTC και FTTB).
  • Παράλληλα με τον τομέα της σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, ο ΟΤΕ κατανοώντας τις απαιτήσεις των χρηστών για ακόμη υψηλότερες ταχύτητες ασύρματης πρόσβασης, συμμετέχει και στο έργο WiSEPON (“Converging FTTx and Broadband Heterogenous Wireless Services over Next-Generation Radio-over-Fiber Passive Optical Networks). Το έργο αυτό αφορά σε τεχνολογίες Radio over Fiber. Στόχος είναι ανάπτυξη των πρωτοκόλλων και τεχνολογιών για σύνδεση σταθμών ασύρματης πρόσβασης με οπτικές ίνες ώστε να μπορούν να επιτευχθούν ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες σύνδεσης (>24 Μbps)και στα κινητά ασύρματα δίκτυα ευρυζωνικότητας.

Στo πλαίσιo των δράσεων προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων των υπό εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, ο ΟΤΕ συμμετείχε σε σειρά συνεδριακών εκδηλώσεων με διεθνή αναγνωρισιμότητα από τα μέλη της ευρύτερης ευρωπαϊκής και διεθνούς επιχειρηματικής-εμπορικής και ερευνητικής-ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι παρουσιάσεις που έλαβαν χώρα από στελέχη-εμπειρογνώμονες του ΟΤΕ απέσπασαν ικανοποιητικά σχόλια, ενώ σχετικές δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται στα επίσημα πρακτικά του Future Internet Assembly (FIA) Event, May 18-20, 2011, Budapest, Hungary, που έτυχε της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της έκδοσης του Future Internet Assembly (FIA) Book 2011: Future Internet: Achievements and Promising Technology (edited by J. Domingue, A. Galis, A. Gavras et al.), που εκδόθηκε στη θεματική σειρά Lecture Notes in Computer Science-LNCS (Vol. 6656) από τον οίκο Springer-Verlag, Germany, ενσωματώθηκε κεφάλαιο με δράσεις από τη συμμετοχή του ΟΤΕ στο πρόγραμμα Self-NET. [Το παραπάνω κεφάλαιο επελέγη τιμητικά από τους συντάκτες και την Springer, ως ένα μεταξύ των 3 από τα 32 συνολικά κεφάλαια του βιβλίου, για να παρουσιαστούν σε ειδική σύνοδο (session) της 19η Μαϊου 2011 αφιερωμένης στην προβολή του FIA Book 2011, στο πλαίσιο των δράσεων  του FIA Event (May 18-19, 2011, Budapest , Hungary)].