Υπευθυνότητα στα προϊόντα - Λοιπά προγράμματα

Υπευθυνότητα στα προϊόντα - Λοιπά προγράμματα

Οι εξοπλισμοί που συνοδεύουν τα προϊόντα που προσφέρει ο ΟΤΕ:

 • Φέρουν απαραίτητα υποχρεωτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημάνσεις
 • Δεν αποτελούνται από επιβλαβή υλικά
 • Συμμορφώνονται με την Οδηγία 2002/95/ΕΚ περί περιορισμού της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
 • Συνοδεύονται από αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση τους
 • Συμμορφώνονται πάντα με κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με τις πληροφορίες και τη σήμανσή τους
 • Ακολουθούν τις Οδηγίες WEEE, RoHS, ICNIRP και τα Προεδρικά Διατάγματα που τις εφαρμόζουν

Ακόμα:

 • Ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ΟΤΕ για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη μη εφαρμογή των Οδηγιών WEEE, RoHS και ICNIRP στα υπό προμήθεια υλικά ακόμη και στις περιπτώσεις όπου τα υλικά φέρουν αποκλειστικά και μόνο το εμπορικό σήμα του ΟΤΕ
 • Ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στη Δ/νση Προϊόντων & Εφαρμογών τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το νόμο, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις συμμόρφωσης των υπό προμήθεια υλικών


Αναφορικά με περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, της προώθησης προϊόντων και της χορηγίας, το 2010 έγιναν 5 εγκλίσεις (έναντι 3 το 2009) εναντίον του ΟΤΕ και των προϊόντων του εκ των οποίων:

 • 1 κρίθηκε ευσταθής
 • 2 δεν κρίθηκαν ευσταθείς
 • σε 2 κρίθηκε ως απαραίτητο προαπαιτούμενο η άμεση τροποποίηση αναφοράς σύνδεσης Conn-x

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ο ΟΤΕ έκανε 6 εγκλίσεις έναντι άλλων παρόχων, εκ των οποίων:

 • 2 δεν κρίθηκαν ευσταθής
 • σε 4 κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση της επικοινωνίας του παρόχου

 
Η διαδικασία του ΟΤΕ όσον αφορά στην αντιμετώπιση των εγκλίσεων είναι η παρακάτω:

 • Γίνεται κατάθεση της έγκλισης στο Σ.Ε.Ε
 • Το Σ.Ε.Ε ορίζει μέσα σε μια βδομάδα την συγκεκριμένη ημέρα για την εξέταση της έγκλισης, κατά την διάρκεια της οποίας οι εταιρείες που εμπλέκονται επιχειρηματολογούν, υπέρ ή κατά αντίστοιχα
 • Στη συνάντηση παρευρίσκονται εκπρόσωποι από τη διαφημιστική Εταιρία που πραγματοποίησε την επικοινωνία και από το τμήμα marketing των εταιρειών
 • Συνήθως σε 2 εργάσιμες εκδίδεται η απόφαση του Σ.Ε.Ε όπου ορίζει σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να συμμορφωθεί ο εγκαλούμενος για να διορθώσει/τροποποιήσει την επικοινωνία του
 • Στη συνέχεια «ανεβαίνει» η νέα επικοινωνία, και γίνεται από τον ΟΤΕ έλεγχος για την ορθότητά της σύμφωνα με τις υποδείξεις του Σ.Ε.Ε

Επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ε: http://www.see.gr