Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η σημαντικότερη ίσως πρόκληση που αντιμετώπισε το Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας το 2010 ήταν η ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον «Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009» με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του σε «B+» σύμφωνα με τις αρχές «G3» του GRI.

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει το σύστημα διακυβέρνησης της Εταιρικής Υπευθυνότητας στον ΟΤΕ: