Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Ο ΟΤΕ δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2008 σε 127 ΤΕΚ (Τηλεπικοινωνιακά Εμπορικά Καταστήματα) και 15 Επιτελικές Υπηρεσίες.

Το 2010, αναφορικά με πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας  έγιναν τα παρακάτω:

  • Η βελτίωση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2004 σε δύο υπηρεσιακές λειτουργίες, στο Τμήμα Συντήρησης και Επισκευών του Συγκροτήματος Μεταφορικών Μέσων (Γεν. Δ/νση Περιφερειών) και στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών (Γεν. Δ/νση Εταιρικών και Επιχειρησιακών Πελατών).
  • Η βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 - OHSAS 18001: 2007, σε δύο υπηρεσιακές λειτουργίες, στο Τμήμα Συντήρησης και Επισκευών του Συγκροτήματος Μεταφορικών Μέσων και στη Διεύθυνση  Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών.
  • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη & η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001: 2008, στην Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.) με πεδίο εφαρμογής την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία και στο Συγκρότημα Υποστήριξης Πωλήσεων Αττικής (Σ.Υ.Π.Α).
  • Η σύνταξη ετήσιου πανελλαδικού προγράμματος μετρήσεων επιπέδων Ηλεκτρικής – Μαγνητικής Ακτινοβολίας (EMF) για κτίρια του Ο.Τ.Ε.

Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

  • Διενεργήθηκαν 75 εσωτερικές επιθεωρήσεις, σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα για τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων και διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εσωτερικούς επιθεωρητές.
  • Διενεργήθηκαν 6 εσωτερικές επιθεωρήσεις, σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα για τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων και διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2004 και των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008.
  • Διενεργήθηκαν 4 επιθεωρήσεις από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης (ΕΛΟΤ) για τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων και διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2004 και των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008.

Εκπαίδευση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

  • Πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2004, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 14001:2004 και των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ΕΛΟΤ 1801:2008 από στελέχη της Δ/νσης Οργάνωσης & Ποιότητας, σε προϊστάμενους και στελέχη υπηρεσιακών λειτουργιών.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση, σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ, σεμιναρίων στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM και στα πλαίσια κοινωνικής υπευθυνότητας, διαχείρισης γνώσης και εξωτερικών πόρων.
  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘’Committed to Excellence’’ του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM για Ευρωπαϊκή πιστοποίηση.