Σχέση Ευθύνης

Σχέση Ευθύνης

Ο ΟΤΕ, διαχρονικά έχει συνδέσει την παρουσία του με την κοινωνική προσφορά και έχει πλέον ενσωματώσει την Εταιρική Υπευθυνότητα στην επιχειρησιακή του στρατηγική. Οι αξίες της Εταιρικής Υπευθυνότητας συνιστούν στρατηγική επιλογή για τον ΟΤΕ και για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί υπόψη από όλες τις Γενικές Διευθύνσεις, κατά την περιγραφή των δραστηριοτήτων τους στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρίας.

Μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Σχέση Ευθύνης», ο  ΟΤΕ υιοθετεί δράσεις για την αγορά, το περιβάλλον, την κοινωνία και τους εργαζόμενους, που αποτελούν βασικά ζητήματα τόσο για την ανάπτυξη της εταιρίας όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακλουθώντας πάντα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας. Στόχος μας είναι να εδραιώνουμε καθημερινά την παρουσία του ΟΤΕ ως «υπεύθυνου πολίτη», εξασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας.
Και για το έτος 2010, οι προτεραιότητες του ΟΤΕ για την Εταιρική Υπευθυνότητα εστίασαν στους παρακάτω άξονες, με προτεραιότητες που βασίζονται κυρίως στα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο την εταιρεία όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, σε αυτή την δύσκολη συγκυρία:

  • Αγορά: Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών και δυνατοτήτων. Παράλληλα δόθηκε έμφαση στην παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, στο νέο περιβάλλον σύγκλισης των αγορών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, αλλά και επενδύοντας συστηματικά στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
  • Εργαζόμενοι: Υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών που ενθαρρύνουν την προσωπική ανάπτυξη και καταξίωση των εργαζομένων, διασφαλίζουν την ισότητα των ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον και ενισχύουν τη συνεργασία. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης αλλά και επιβράβευσης με στόχο την διαμόρφωση άριστων συνθηκών εργασίας.
  • Περιβάλλον: Ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο διεθνών κανόνων και πρακτικών, με ποιοτικούς αλλά και μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους. Επιπλέον, έγιναν προσπάθειες για την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της Εταιρίας, μέσω του περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας, της ανακύκλωσης των υλικών, αλλά και της στήριξης περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
  • Κοινωνία: Επέκταση και ενίσχυση του κοινωνικού του ρόλου της εταιρίας, μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη διατήρηση και προστασία του κοινωνικού ιστού. Παράλληλα δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τη στήριξη του εταιρικού εθελοντισμού και την προώθηση της τεχνολογίας στην υπηρεσία της κοινωνίας, με στόχο τη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην ελληνική περιφέρεια.

Οι παραπάνω προτεραιότητες των αξόνων του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ παρουσιάζονται αναλυτικά στις αντίστοιχες ενότητες του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010. Όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα «Στόχοι - Αποτελέσματα – Δεσμεύσεις», το 2010 επιτύχαμε σχεδόν όλους τους στόχους που είχαμε θέσει, διατηρώντας τα προγράμματά μας, παρ’ όλες τις δύσκολες συγκυρίες και σημειώνοντας αξιοσημείωτη πρόοδο.