Σχέση Ευθύνης

Σχέση Ευθύνης

Μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Σχέση Ευθύνης», ο ΟΤΕ στοχεύει στη διατήρηση της δέσμευσης της εταιρείας για Βιώσιμη Ανάπτυξη, αλλά και στη επίτευξη των στόχων που έχει θέσει μέσω των τεσσάρων πυλώνων: την αγορά, τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Οι εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην λήψη των αποφάσεων που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία του ΟΤΕ, καθώς η εταιρεία τηρεί την μακροχρόνια δέσμευση της για κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Ο ΟΤΕ έχει ως στόχο του την παροχή σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών λύσεων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, εφαρμόζοντας πάντα ηθικές πρακτικές και διατηρώντας ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης ανάπτυξης και των ζητημάτων που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μέσω του Προγράμματος«Σχέση Ευθύνης», ο ΟΤΕ αποδεικνύει καθημερινά την δέσμευση του ως «υπεύθυνου πολίτη», πάντα σε συμφωνία με τους διεθνείς δείκτες, που αποτελούν μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας.