Στόχοι - Αποτελέσματα – Δεσμεύσεις

Στόχοι - Αποτελέσματα – Δεσμεύσεις

Γενικά Στόχοι 2010 Επιτεύγματα 2010 Δεσμεύσεις 2011
Εταιρική Υπευθυνότητα (ΕΥ) στο Επιχειρηματικό Σχέδιο - Συζήτηση με τους Γενικούς Διευθυντές για την επίτευξη τελικής συμφωνίας για την ενσωμάτωση των προτεινόμενων στόχων ΕΥ και KPI στο Επιχειρηματικό Σχέδιο
- Συντονισμός με τα ομιλικά KPI της DT
- Ενσωμάτωση θεμάτων ΕΥ στο Επιχειρηματικό Σχέδιο
- Συντονισμός με τα ομιλικά KPI, της Deutsche Telekom, όπου ήταν εφικτό
- Ανάπτυξη KPI’s για τον ΟΤΕ, που αφορούν σε θέματα ΕΥ
- Συνεργασία με όλες τις Γενικές Διευθύνσεις ώστε να ενσωματωθούν συγκεκριμένοι στόχοι Ε.Υ. καθώς και βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI)
- Ενσωμάτωση όσων ομιλικών KPI’s δεν ικανοποιήθηκαν το 2010
Ε.Υ. και Διοίκηση Ανάπτυξη συστηματικότερης προσέγγισης σε θέματα ΕΥ από το Διοικητικό Συμβούλιο - Διατήρηση του χαρτοφυλακίου των θεμάτων ΕΥ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
- Σχεδιασμός «Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων» (crisis management) και «Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων»
- Συστηματικότερη ενημέρωση για θέματα Ε.Υ. στο Διοικητικό Συμβούλιο (σε τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση)
- Εφαρμογή του «Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων» (crisis management) σε όλες τις λειτουργίες τις εταιρίας
Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη - Πραγματοποίηση οργανωμένων συζητήσεων με επιλεγμένα Ενδιαφερόμενα Μέρη (πχ: εργαζόμενοι) για τη συζήτηση σημαντικών ζητημάτων
-Διεξαγωγή διαλόγου μέσω οργανωμένων συζητήσεων με ΜΚΟ, για θέματα που τους αφορούν (πχ: ασφάλεια στο διαδίκτυο)
- Συνέχιση της αποστολής των ερωτηματολογίων σχετικά με θέματα Ε.Υ στα ήδη υφιστάμενα ενδιαφερόμενα μέρη (Επενδυτές, ΜΚΟ, Εργαζόμενοι) και επέκταση της επικοινωνίας και σε ΜΜΕ
- Καταγραφή των κυριότερων θεμάτων που τα απασχολούν στον νέο σχετικό πίνακα του Απολογισμού ΕΥ 2009
- Διοργάνωση συναντήσεων με ΜΚΟ προκειμένου να συζητηθούν θέματα και προτάσεις γενικότερου ενδιαφέροντος, που αφορούν στην Εταιρική Υπευθυνότητα
Δημιουργία και οργάνωση Σώματος Διαβούλευσης των εργαζομένων με την Διοίκηση (απευθείας συναντήσεις με τους εργαζόμενους για τη συζήτηση σημαντικών ζητημάτων, κλπ)
Πιστοποιήσεις - Επίτευξη βαθμολογίας GRI B+ για τον Απολογισμό ΕΥ 2009
- Διατήρηση καταχώρισης στον δείκτη FTSE4Good για το 2010
- Διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης στον τομέα της ΕΥ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Επίτευξη βαθμολογίας GRI B+ για τον Απολογισμό ΕΥ 2009
- Διατήρηση καταχώρισης στον δείκτη FTSE4Good
-Εξωτερική πιστοποίηση του Απολογισμού Ε.Υ .2009
-Διατήρηση της ένταξης στον δείκτη FTSE4Good για το 2009
-Βράβευση «Gold» από το CR Index
- Συμμετοχή στο Carbon Disclosure Project
-Διατήρηση της πιστοποίησης GRI στο επίπεδο Β+ και για τον Απολογισμό του 2010
- Διατήρηση καταχώρισης στον δείκτη FTSE4Good και για το 2011
- Διατήρηση της συμμετοχής στο Carbon Disclosure Project
- Διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης στον τομέα της Ε.Υ. σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Συμμετοχή στον Dow Jones Sustainability Index