Ρυθμιστικά θέματα

Ρυθμιστικά θέματα

Ο τομέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα ρυθμίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο, όπως αυτό  ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία, η οποία αποτελείται από Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις και Αποφάσεις των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, οι οποίες λαμβάνουν νομοθετική ισχύ.
Ο ΟΤΕ, ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε ρυθμιστικό θέμα προκύπτει, θέλοντας έτσι να ανταμείψει τους πελάτες του για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Εταιρία, αλλά και να διατηρήσει τις υψηλής ποιότητας παρερχόμενες υπηρεσίες του.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο  επηρεάζει τη λειτουργία και τις σχέσεις του ΟΤΕ με τους καταναλωτές και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογίες και υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό ο ΟΤΕ:

 • Συνεργάζεται με τη Ρυθμιστική Αρχή και την Πολιτεία για τη διαμόρφωση μίας πολιτικής η οποία ενθαρρύνει τις επενδύσεις και ειδικότερα τις επενδύσεις σε υποδομές δικτύων νέας γενιάς και ενδυναμώνει τον υγιή ανταγωνισμό.
 • Υποστηρίζει τις θέσεις του κατά τις συζητήσεις για την ενσωμάτωση του νέου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου στο εθνικό δίκαιο, καθώς και του πλαισίου του δικαίου του ανταγωνισμού.
 • Προσπαθεί για την αμερόληπτη αντιμετώπιση του από τις ρυθμιστικές αρχές, με στόχο την άρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε υπηρεσίες εφόσον πλέον ο ανταγωνισμός έχει αναπτυχθεί επαρκώς.
 • Υποστηρίζει τις θέσεις του ενώπιον εθνικών και ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, φορέων και δικαστικών αρχών για θέματα δικαίου του ανταγωνισμού.
 • Διασφαλίζει την αποτελεσματική προσαρμογή του στις ρυθμιστικές υποχρεώσεις, με γνώμονα πάντα το συμφέρον της Εταιρίας.
 • Συμμορφώνεται με τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις και συμμετέχει στην διαμόρφωση του εθνικού και ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, μέσω των τοποθετήσεών του στις εθνικές και ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για ρυθμιστικά θέματα
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνής Διαβουλεύσεις


Ειδικότερα, ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της εξασφάλισης ενός ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο θα αποτελεί μακροχρόνιο μοχλό διασφάλισης των συμφερόντων της Εταιρίας και των συνδρομητών του ΟΤΕ και θα συμβάλει στην κοινωνική ευημερία, συνεργάζεται με:

 • Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
 • Την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)
 • Την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ)
 • Την Αρχή Ανταγωνισμού
 • Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)
 • Το  Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • Το Υπουργείο Ανάπτυξης
 • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Άλλα Υπουργεία, κατά περίπτωση, για την εξασφάλιση ενός ορθού ρυθμιστικού πλαισίου

Με την ιδιότητά του ως μέλος, ο ΟΤΕ συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκούς αλλά και διεθνείς Οργανισμούς όπως:

 • τον ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association) όπου έχει ένα εκλεγμένο Πρόεδρο στην Ομάδα Εργασίας Διακυβέρνησης Ίντερνετ
 • τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU)
 • το Internet Governance Forum και forum ή οργανισμούς που προωθούν θέματα όπως η προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια των επικοινωνιών, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου ρυθμιστικού πλαισίου για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Συμπληρωματικά, ο ΟΤΕ συμμετέχει σε:

 • Ομάδα Εργασίας για θέματα επιρροής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις κλιματικές αλλαγές υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
 • Ειδική Ομάδα Εφαρμογής του Κανονισμού Ποιότητας Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών υπό την αιγίδα της ΕΕΤΤ.

Είναι σύννομος με τις υποχρεώσεις του και ταυτόχρονα παρακολουθεί ενεργά τόσο τις εθνικές όσο και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και πρακτικές που διαμορφώνονται κατά τις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Κατά το 2010, ο ΟΤΕ συμμετείχε σε 19 εθνικές διαβουλεύσεις, μεταξύ των οποίων :

 • ∆ηµόσια διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών»
 • Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και προς κάθε συναρμόδιο Υπουργό με αντικείμενο την έκδοση απόφασης για την τροποποίηση της υπ.αριθμ.οικ. 44876/1637 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες» (ΦΕΚ 1667/Β/2008)
 • ∆ηµόσια διαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά με τις Μεθοδολογικές αρχές και παραμέτρους του Μοντέλου Οικονομικού Χώρου μεταξύ Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) και Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ)
 • ∆ηµόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση της ΑΠ ΕΕΤΤ 451/010/2007 «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης»
 • ∆ηµόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις γενικές αρχές και προτεραιότητες σχεδιασμού του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Το 2010 δεν συμμετείχαμε σε διεθνείς διαβουλεύσεις.

Δικαστικές Προσφυγές

Αναφορικά με το συνολικό αριθμό δικαστικών προσφυγών που αφορούν σε αντί- ανταγωνιστική συμπεριφορά, αποφυγή δημιουργίας τραστ και απαγόρευση μονοπωλιακών πρακτικών, κατά τη διάρκεια του 2010, ασκήσαμε μία (1) προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Συνολικά, το 2010, επιβλήθηκαν στον ΟΤΕ:

 • 27 χρηματικά πρόστιμα, εκ των οποίων εικοσιπέντε (25) αφορούν κατασκευές κεραιών, ένα (1) αφορά παραβίαση για θέματα Καθολικής Υπηρεσίας και ένα (1) έχει επιβληθεί για παραβίαση των διατάξεων τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας ως προς τη διάθεση κάποιων οικονομικών προγραμμάτων
 • 8 μη χρηματικές κυρώσεις εκ των οποίων: 6 αφορούν σε οικονομικά προγράμματα και 2 αφορούν σε θέματα συνεγκατάστασης
 • 2 χρηματικά πρόστιμα έχουν επιβληθεί από την ΑΔΑΕ
 • Η συνολική αξία των επιβληθέντων χρηματικών προστίμων ανέρχεται στο ποσό των 1.208.674€

Ο ΟΤΕ έχει προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια για την ακύρωση των αποφάσεων της ΕΕΤΤ.

Συνοπτικά:

Έτος Δικαστικές προσφυγές Χρηματικά πρόστιμα Μη Χρηματικές κυρώσεις Αξία προστίμων
2009 20 14 7 13 εκ. €
2010 1 29 8 1.208.674 €

Το 2010 η ΕΕΤΤ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, προς τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, εισήγηση για θέματα που αφορούν τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες. Με βάση το υπό διαβούλευση κείμενο της ΕΕΤΤ, διευρύνονται ακόμη περισσότερο οι υποχρεώσεις της Εταιρίας μας έναντι των τελικών χρηστών που είναι Άτομα με Αναπηρίες. Ο ΟΤΕ, συμμετείχε στη διαβούλευση, τα αποτελέσματα της οποίας δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.