Προφίλ του Οργανισμού

Προφίλ του Οργανισμού

Δείκτες – Επεξηγήσεις Απολογισμός ΕΥ 2010 ΟΤΕ websites
2. Προφίλ του Οργανισμού
2.1 Επωνυμία του οργανισμού. (πλήρως) OTE Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
2.2 Κύριες μάρκες, προϊόντα και/ή υπηρεσίες (πλήρως) OTE Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
2.3 Λειτουργική δομή του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των κύριων τομέων, των εταιρειών εκμετάλλευσης, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών. (πλήρως) ΟΤΕ και Όμιλος ΟΤΕ
Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σχέσεις με μετόχους – Οργανόγραμμα
2.4 Τοποθεσία της έδρας του οργανισμού. (πλήρως) OTE Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
2.5 Αριθμός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισμός και τα ονόματα των χωρών που είτε διαθέτουν σημαντικές εγκαταστάσεις είτε είναι σχετικές με τα ζητήματα βιωσιμότητας που καλύπτονται στον απολογισμό. (πλήρως) OTE Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σχέσεις με μετόχους
2.6 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή. (πλήρως) OTE Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σχέσεις με μετόχους – μετοχική δομή
2.7 Αγορές που εξυπηρετούνται (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης σε γεωγραφικό επίπεδο, των κλάδων που εξυπηρετούνται και των τύπων πελατών /δικαιούχων). (πλήρως) OTE http://www.ote.gr/cr2010/cr2010_el/ Σχέσεις με μετόχους
2.8 Μεγέθη του οργανισμού που εκδίδει τον απολογισμό (πλήρως) OTE Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010 Σχέσεις με μετόχους – Οικονομικές καταστάσεις
2.9 Σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού όσον αφορά το μέγεθος, τη δομή ή την ιδιοκτησία, όπως: (πλήρως) ΟΤΕ - Κυριότερες επιχειρηματικές κινήσεις του Ομίλου ΟΤΕ Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
2.10 Βραβεία που απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού (πλήρως) ΕΥ και Επιχ. Στρατηγική - Βραβεία Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2010 Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010