Πολιτεία / Κράτος

Πολιτεία / Κράτος

Πολιτεία/Κράτος
Τρόπος επικοινωνίας Βασικά ζητήματα που προέκυψαν Πως ανταποκρίθηκε ο ΟΤΕ
- Συμμετοχή σε πλαίσια διαβουλεύσεων για τη δημιουργία νόμων και κανονιστικών πλαισίων σε σχέση με την αγορά των τηλεπικοινωνιών
- Γραπτή ή προφορική επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου Τομέα (υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας και άλλων Υπουργείων, Ασφαλιστικούς Φορείς κλπ), οπότε αυτό κρίνεται απαραίτητο
- Θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Διαβουλεύσεις με τις ρυθμιστικές αρχές
- Συμμετοχή σε 19 Εθνικές Διαβουλεύσεις
- Συνεχής Παρακολούθηση όλων των ρυθμιστικών εξελίξεων/ διαβουλεύσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο