Περιβαλλοντικοί Δείκτες

Περιβαλλοντικοί Δείκτες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ
EN3 Άμεση κατανάλωση ενέργειας, με βάση την πρωτογενή πηγή ενέργειας. (πλήρως) Περιβάλλον – Κατανάλωση ενέργειας Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN4 Έμμεση κατανάλωση ενέργειας, με βάση την πρωτογενή πηγή ενέργειας. (πλήρως) Περιβάλλον – Κατανάλωση ενέργειας Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN5 Ενέργεια που εξοικονομείται χάρη στην βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. (μερικώς) Περιβάλλον - Εξοικονόμηση ενέργειας Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
ΕΝ6 Πρωτοβουλίες για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης ή βασισμένων στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και μειώσεις των ενεργειακών απαιτήσεων, ως αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών. (μερικώς) Περιβάλλον - Εξοικονόμηση ενέργειας Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN7 Πρωτοβουλίες για τη μείωση της έμμεσης κατανάλωσης ενέργειας και μειώσεις που επιτεύχθηκαν. (μερικώς) Περιβάλλον – Μέτρα για την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN8 Συνολική άντληση νερού με βάση την πηγή. (πλήρως) Περιβάλλον – Κατανάλωση νερού Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN16 Συνολικές και έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου με βάση το βάρος. (πλήρως) Περιβάλλον - Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων αερίων Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
ΕΝ17 Άλλες σχετικές έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά βάρος (μερικώς) Περιβάλλον – Έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN18 Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. (μερικώς) Περιβάλλον – Μέτρα για την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN19 Εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον, με βάση το βάρος. (μερικώς) Περιβάλλον – Στοιβάδα του όζοντος Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN20 ΝΟx, SΟx και εκπομπές άλλων αερίων κατά είδος και βάρος (πλήρως) Περιβάλλον - Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων αερίων Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN21 Απορρίψεις υγρών αποβλήτων κατά είδος και προορισμό (πλήρως) Περιβάλλον – Κατανάλωση νερού Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN22 Συνολικό βάρος των αποβλήτων, με βάση τον τύπο και τη μέθοδο διάθεσης. (πλήρως) Περιβάλλον - Διαχείριση πρώτων υλών & αποβλήτων Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN23 Συνολικός αριθμός και όγκος σημαντικών διαρροών. (πλήρως) Περιβάλλον - Ανακύκλωση λιπαντικών και συσσωρευτών Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN26 Πρωτοβουλίες για την μέτρηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών (πλήρως) Περιβάλλον – Προϊόντα και υπηρεσίες που μειώνουν τις εκπομπές ΑΦΘ

Διαχείριση πρώτων υλών & αποβλήτων
Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
ΕΝ28 Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς. (πλήρως) Περιβάλλον – Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
EN29 Σοβαρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο από την μεταφορά προϊόντων και άλλων αγαθών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της εταιρίας και μεταφορά των εργαζομένων (πλήρως) Περιβάλλον - Οδικό μεταφορικό έργο ιδιόκτητων οχημάτων ΟΤΕ- Μισθωμένα οχήματα για μεταφορά στελεχών / προσωπικού - Επαγγελματικά αεροπορικά ταξίδια Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
ΕΝ30 Συνολικός αριθμός εξόδων για την προστασία του περιβάλλοντος και τύπος επενδύσεων (μερικώς) Περιβάλλον – Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010