Περιβαλλοντική πολιτική

Περιβαλλοντική πολιτική

Η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της Εταιρίας, των παρεχόμενων προϊόντων / υπηρεσιών, η απογραφή και η ανάλυση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και η προσπάθεια μείωσής του αποτελούν τη βάση της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΟΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό αναλύουμε την επίδραση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας στο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη: την κατανάλωση ενέργειας, την κλιματική αλλαγή και τις λοιπές αέριες εκπομπές, τη διαχείριση πρώτων υλών και αποβλήτων, την κατανάλωση νερού, τη στοιβάδα του όζοντος και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων:

- Εξετάζουμε, παρακολουθούμε και προσπαθούμε για τη συστηματική βελτίωση του υπολογισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΟΤΕ.

- Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε μέτρα μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του Οργανισμού, με άξονες:

  • την ορθολογική χρήση ενέργειας, νερού και πρώτων υλών.
  • την προώθηση της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • τη μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου και λοιπών αερίων.
  • την ανακύκλωση πρώτων υλών και αναλωσίμων.
  • την ελαχιστοποίηση ενδεχόμενων επιπτώσεων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
  • τη συστηματική ενημέρωση εργαζομένων και κοινωνίας

- Επενδύουμε στην ανάπτυξη της έρευνας συμμετέχοντας σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

- Αναπτύσσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που θα βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των πελατών μας.

- Συμμετέχουμε ενεργά, ως μέλη διεθνών και εθνικών οργανισμών και επιτροπών, στις διαβουλεύσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα.

- Ενισχύουμε την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων και των πελατών του Οργανισμού.

- Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων.