Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΟΤΕ

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΟΤΕ

Κατανάλωση ενέργειας

Η κατανάλωση ενέργειας, με τις συνεπαγόμενες εκπομπές τόσο αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου όσο και λοιπών αερίων, θεωρείται ως μία από τις κύριες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ο ΟΤΕ, θεωρώντας την κατανάλωση ενέργειας (κατά κύριο λόγο συμβατικών καυσίμων) μία εκ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας του, έχει ξεκινήσει από το 2007 ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας σε πανελλαδικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένων κτηρίων.

Η κατανάλωση ενέργειας στον ΟΤΕ αφορά στη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, των κτηρίων καθώς και στην κίνηση των ιδιόκτητων οχημάτων.

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του ΟΤΕ το 2010 ανήλθε σε 1.550 TJ. Eξαιρώντας την κατανάλωση ντίζελ κίνησης στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (καθώς τα σχετικά στοιχεία για την περίοδο 2007 – 2009 αφορούν σε προγραμματιζόμενες προμήθειες, ενώ τα στοιχεία του 2010 αφορούν σε πραγματικές καταναλώσεις), η κατανάλωση ενέργειας το 2010 (1.535 TJ) αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση με το 2009 (1.450 TJ). Ειδικότερα:

 • Η κατανάλωση καυσίμων (ντίζελ θέρμανσης και φυσικό αέριο) για θέρμανση χώρων σε κτήρια και εγκαταστάσεις το 2010 μειώθηκε κατά 18% σε σχέση με το 2009, ως αποτέλεσμα της σύμπτυξης χώρων και των υψηλότερων θερμοκρασιών για το 2010 σε σχέση με το 2009 (για παράδειγμα, οι βαθμοημέρες θέρμανσης για την Αθήνα το 2010 ήταν κατά 10% υψηλότερες σε σχέση με το 2009).
 • Η κατανάλωση καυσίμων για την κίνηση του ιδιόκτητου στόλου αυξήθηκε κατά 4%.
 • Η κατανάλωση ηλεκτρισμού, η οποία αποτελεί και την κύρια προσδιοριστική παράμετρο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του Οργανισμού, το 2010 αυξήθηκε κατά 7%(1.380 TJ) περίπου σε σχέση με την κατανάλωση του 2009. Η αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού οφείλεται:
  • Στην αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία σε όρους μεταφερόμενων δεδομένων ήταν της τάξης του 20%, φθάνοντας τα 182 Gbit/s το 2010.
  • Στην κατά 120% αύξηση της μέσης ταχύτητας πρόσβασης η οποία στο τέλος του 2010 έφτασε τα 9,43 Mbps σε σχέση με 4,28 Mbps στην αρχή του έτους.
  • Στη διάθεση υπηρεσιών Συνεγκατάστασης και Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο LLU καθώς και των συναφών ευκολιών σε 859 αστικά κέντρα του ΟΤΕ σε όλη την ελληνική επικράτεια από 689 στο τέλος του 2009.
  • Στις υψηλότερες θερμοκρασίες για το 2010 σε σχέση με το 2009 (για παράδειγμα, οι βαθμοημέρες ψύξης για την Αθήνα το 2010 ήταν κατά 9% χαμηλότερες σε σχέση με το 2009), οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση των αναγκών για κλιματισμό.

Ο περιορισμός, κατ’ αρχήν του ρυθμού αύξησης του ηλεκτρισμού και στη συνέχεια της κατανάλωσης ηλεκτρισμού, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, αποτελούν βασικές προτεραιότητες του ΟΤΕ.


Σημείωση:   
(α) Τα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ντίζελ κίνησης στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη αφορούν στις προγραμματιζόμενες προμήθειες για την περίοδο 2007 - 2009 και στην πραγματική κατανάλωση για το 2010.
(β)  Στην κατανάλωση ηλεκτρισμού το 2010 περιλαμβάνεται και η τηλεθέρμανση η οποία αφορά σε 1,6 TJ.

Συνολικά για το 2010, η άμεση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (δεν περιλαμβάνεται η κατανάλωση ηλεκτρισμού και η τηλεθέρμανση) υπολογίστηκε σε 168 TJ ενώ η έμμεση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (αναγωγή της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και της τηλεθέρμανσης στην απαιτούμενη κατανάλωση καυσίμων για την παραγωγή τους) υπολογίστηκε σε 3.244 TJ.