Περιβάλλον

Περιβάλλον

Περιβάλλον Στόχοι 2010 Επιτεύγματα 2010 Δεσμεύσεις 2011
Οικολογικό Αποτύπωμα Περεταίρω επέκταση της αναλυτικής καταγραφής του οικολογικού αποτυπώματος πανελλαδικά. Συνέχιση της καταγραφής του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στα επιλεγμένα κτίρια της Αττικής και της Τηλεπ. Βορείου Ελλάδας και επέκταση της καταγραφής στην Τηλεπ. Νοτίου και Δυτικής Ελλάδας. - Περεταίρω επέκταση της αναλυτικής καταγραφής του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ώστε να συμπεριληφθεί και η Τηλεπ. Κρήτης και Νήσων.
- Επιμερισμός του υπολογιζόμενου αποτυπώματος σε συγκεκριμένες τελικές ενεργειακές χρήσεις.
Διαχείριση υλικών και απορριμμάτων Επέκταση του πεδίου εφαρμογής των προγραμμάτων ανακύκλωσης σε πανελλαδικό επίπεδο.
Υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με την «Ανώνυμη Εταιρία Οικολογικής Διαχείρισης Ελαστικών ECOELASTIKA» για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων μας.
- Επέκταση του ιδιωτικού συμφωνητικού με την εταιρία «Ανακύκλωση Συσκευών», σε πανελλαδικό επίπεδο.
- Υπογραφή πανελλαδικού ιδιωτικού συμφωνητικού με την «ECOELASTIKA Α.Ε.»
- Μείωση 14% της κατανάλωσης χαρτιού.
- Πλήρης λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος "ΠΑΠΥΡΟΣ" (για την ηλεκτρονική διαχείριση εργασιών αρχειοθέτησης).
Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος ανακύκλωσης χαρτιού, σε πανελλαδικό επίπεδο.
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Προώθηση της περαιτέρω χρήσης ΑΠΕ. Ολοκλήρωση προκαταρκτικής μελέτης για τις δυνατότητες αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας. - Διερεύνηση εγκατάστασης Φ/Β σε οροφές κτιρίων, αδειοδότηση και, τέλος, εγκατάσταση αυτών (συνολικής δυναμικότητας 200 kW) σε εγκαταστάσεις στην Αττική και/ή άλλες περιοχές όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
- Αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού σε σημεία όπου υπάρχει ή υπήρχε εγκατεστημένος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός.
Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις - Συνέχιση της εγκατάστασης: (α) συστημάτων VRV, (β) Free Cooling Systems, (γ) λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής χρήσης.
- Χρήση φυσικού αερίου σε τουλάχιστον 6 κτίρια στην Αττική.
- Ολοκλήρωση της προκαταρκτικής μελέτης για την δυνατότητα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
- Αναπτύχθηκε έργο 16.000 τ.μ. στην Πάτρα όπου έχουν ληφθεί υπόψη σύγχρονες μέθοδοι για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές υποστηρικτικές μελέτες για την σύνδεση κτιρίων του Νομού Αττικής στο δίκτυο φυσικού αερίου.
- Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), σε τρία κτίρια στην Αττική.
- Σύνδεση 6 κτιρίων του Νομού Αττικής με το δίκτυο φυσικού αερίου.
- Συνέχιση της εγκατάστασης: (α) συστημάτων VRV, (β) Free Cooling Systems, (γ) λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας.
Building Management System (BMS) Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος “Building Management System” στο Διοικητικό Μέγαρο. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συστήματος BMS στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ και έγιναν μελέτες για εγκατάσταση συστημάτων BMS σε 2 επιπλέον κτίρια της Αττικής. Εγκατάσταση συστημάτων BMS στα 2 επιπλέον κτίρια της Αττικής.
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS) Σχεδιασμός και ανάπτυξη κεντρικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης για το 2010. Έναρξη διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης κεντρικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΟΤΕ.
Σύστημα συλλογής περιβαλλοντικών στοιχείων Αξιολόγηση του Credit 360 Data Collecting System και σχεδιασμός συστήματος συλλογής και αρχειοθέτησης περιβαλλοντικών στοιχείων, σε ενδοεταιρικό επίπεδο, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Χρήση του συστήματος Credit 360 για πρόσθετες ανάγκες αναφοράς του ΟΤΕ, περιλαμβανομένων και των KPIs. Σχεδιασμός και πιλοτική λειτουργία συστήματος συλλογής περιβαλλοντικών στοιχείων και δημιουργίας σχετικών αναφορών (reporting system).
Μείωση του οδικού μεταφορικού έργου Στα πλαίσια του έργου Workforce Management του SPP (WFM), ανάπτυξη:
- συστήματος απομακρυσμένης επίλυσης τεχνικών προβλημάτων πελατών, μειώνοντας τις σχετικές μετακινήσεις
- συστήματος προγραμματισμού διαδρομών των τεχνικών, ελαχιστοποιώντας τις διανυόμενες αποστάσεις.
- Τα πρώτα διαγνωστικά εργαλεία έχουν ήδη εγκατασταθεί και χρησιμοποιούνται από όλα τα
τεχνικά Call Centers του ΟΤΕ.
- Οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος αναπτύχθηκαν πλήρως.
- Περαιτέρω ανάπτυξη διαγνωστικών εργαλείων και αύξηση του ποσοστού επίλυσης βλαβών, εξ αποστάσεως, από τα Call Centers.
- Πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας στα πρώτα τεχνικά τμήματα εντός του 2011, με πλήρη υλοποίηση το 2012.