ΟΤΕ

ΟΤΕ

Η Εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ» («ΟΤΕ ΑΕ» ή «ΟΤΕ») ιδρύθηκε με το 1949 και σήμερα εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη Εταιρία τηλεπικοινωνιών στην ελληνική αγορά, η οποία παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες και σταθερή τηλεφωνία σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, καταναλωτές και κρατικούς φορείς. Ακόμα, προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ψηφιακές επικοινωνίες, επικοινωνίες δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών.

Βασικά μεγέθη ΟΤΕ ΑΕ δωδεκαμήνου 2010 (31/12/2010)

Αριθμός εργαζομένων: 10.925 εργαζόμενοι (τακτικό προσωπικό)
Κύκλος εργασιών ΟΤΕ ΑΕ: € 2.169,8 εκατ.
Συνολική κεφαλαιοποίηση: € 3,6 δις
Τιμή μετοχής (30.12.2010): €6.13 (σε απόλυτο ποσό)

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΤΕ (http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/OTEIRMainPage).

Όμιλος ΟΤΕ

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ A.E.) είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα, ενώ μαζί με τις θυγατρικές εταιρείες του αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και δραστηριοποιείται σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία.

Ο Όμιλος ΟΤΕ κατέχει το 20% της Telekom Serbia, του μεγαλύτερου παρόχου τηλεπικοινωνιών στη Σερβία. Επιπλέον, από το 2009 ο Όμιλος ΟΤΕ κατέχει το 100% της Εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, της μεγαλύτερης Εταιρίας εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει, εκτός από ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, δορυφορικές συνδέσεις, επικοινωνία δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 32.600 άτομα σε 5 χώρες, με Κύκλο Εργασιών Ομίλου € 5.482,8 εκατ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις συμμετοχές του ΟΤΕ καθώς και για τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΤΕ: http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/
BusinessOverview/WhoWeAre/OTEToday

Ιδιοκτησιακό καθεστώς ΟΤΕ / Μετοχική σύνθεση

Με βάση το μετοχολόγιο την 31η Δεκεμβρίου 2010, η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας ήταν η ακόλουθη:

Ελληνικό Δημόσιο: 20,0%
Deutsche Telekom: 30,0%
Διεθνείς Θεσμικοί Επενδυτές: 30,2%
Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές: 9,7%
Λοιποί Επενδυτές: 10,1%
ΣΥΝΟΛΟ: 100

Μετοχική σύνθεση ΟΤΕ

Οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στα εξής χρηματιστήρια:

  • Χρηματιστήριο Αθηνών (κοινές ονομαστικές)
  • Χρηματιστήριο Λονδίνου (υπό μορφή GDRs)
  • Στη συνέχεια της εξόδου από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADSs) του ΟΤΕ θα διαπραγματεύονται πλέον στην αγορά (OTC)  με ticker HLTOY με το πρόγραμμα Level I ADSs. O OTE συνεχίζει τις υποχρεώσεις αναφοράς στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.
Κυριότερες επιχειρηματικές κινήσεις του Ομίλου ΟΤΕ
  • O OTE γνωστοποιεί στο NYSE την πρόθεση εξόδου του από το εν λόγω Χρηματιστήριο.
  • Ο ΟΤΕ ανακοινώνει την απόφαση να προχωρήσει στη λύση και εκκαθάριση της OTE PROPERTIES ΑΕΕΑΠ
  • Ο ΟΤΕ ανακοινώνει μια σειρά από διευρυμένες αλλαγές στη Διοίκηση που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της οργάνωσης του αλλά και της λειτουργίας ως Ομίλου.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/OTEIRMainPage