Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.) δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.ote.gr/cr2010 για να παρουσιάσει τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 στους χρήστες. Η χρήση του www.ote.gr/cr2010 διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του www.ote.gr/cr2010 συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 • Χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του www.ote.gr/cr2010 έχουν δικαίωμα να κάνουν όσοι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Αν παρά ταύτα, ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς, o OTE ουδεμία ευθύνη φέρει.
 • O ΟΤΕ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ OTE
 • Το www.ote.gr/cr2010 χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Η OTE Α.Ε. με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο www.ote.gr/cr2010 ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, ο ΟΤΕ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό, ο ΟΤΕ ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.ote.gr/cr2010 την ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του.

  Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στο www.ote.gr/cr2010 (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του OTE και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.
 • Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στις σελίδες του www.ote.gr/cr2010, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.
 • Το www.ote.gr/cr2010, παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του OTE, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου, οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για ο,τιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του www.ote.gr/cr2010, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά στη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του www.ote.gr/cr2010 για:
 • να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
 • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
 • 1. παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
  2. προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό),
  3. έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  4. παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

 • να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του www.ote.gr/cr2010, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του OTE ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου του OΤE, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο www.ote.gr/cr2010 ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από τον OTE.
 • να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση του OTE.
 • να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το www.ote.gr/cr2010.
 • να αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων, είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats , message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.ote.gr/cr2010 που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του www.ote.gr/cr2010, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον OTE για κάθε θετική και αποθετική του ζημία. Η μη ενάσκηση από τον OTE των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 • Ο OTE καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του www.ote.gr/cr2010. Οι χρήστες παρ' όλα αυτά αποδέχονται ότι ο OTE δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του www.ote.gr/cr2010 ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, ο OTE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του www.ote.gr/cr2010 ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, ο OTE διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του www.ote.gr/cr2010 για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
 • Αν και ο OTE καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του www.ote.gr/cr2010 από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus , virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του www.ote.gr/cr2010 ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.
 • Ο ΟΤΕ δε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο ΟΤΕ δύναται να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν σε αυτόν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, μέσω του www.ote.gr/cr2010. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία από τον ΟΤΕ, Αρχείου με τα προσωπικά τους δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στον ΟΤΕ. Αποδέκτες των δεδομένων δύνανται να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με τον ΟΤΕ για την παροχή των σχετικών με το Αρχείο υπηρεσιών. Ο ΟΤΕ τηρεί τα προσωπικά δεδομένα κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφαλείας και παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Κάθε υποκείμενο δεδομένων διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς τον ΟΤΕ χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων προς αυτόν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση. Ο OTE δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων, λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του www.ote.gr/cr2010, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Οι απαντήσεις σε ψηφοφορίες που τυχόν διενεργούνται στο www.ote.gr/cr2010 καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον OTE, ο  οποίος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών, τα πορίσματα των οποίων αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. 

COOKIES

Ο OTE μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.ote.gr/cr2010 είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.