Όραμα, Αποστολή & Επιχειρηματική Στρατηγική

Όραμα, Αποστολή & Επιχειρηματική Στρατηγική

Ο ΟΤΕ λειτουργεί σε ένα ταχύτατα εναλλασσόμενο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον το οποίο επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, από τις διεθνείς αλλαγές και εξελίξεις, την ανάπτυξη των υπηρεσιών των Παρόχων, την αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού, αλλά και τους περιορισμούς που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο.

Οι στόχοι του ΟΤΕ επικεντρώνονται στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της παροχής ποιοτικών προϊόντων, υπηρεσιών και άριστης εξυπηρέτησης, με την παροχή συνδυαστικών πακέτων, αλλά και με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των συνεργιών εντός του Ομίλου ΟΤΕ.

Όραμα
Όραμα του ΟΤΕ είναι η διασφάλιση της ανάπτυξης της εταιρίας και η διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον πελάτη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αγορά της Ν.Α Ευρώπης.
Αποστολή
 • Η εξασφάλιση κερδοφόρου και αειφόρου ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την άκρως ανταγωνιστική σημερινή αγορά
 • Η προάσπιση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει και η δημιουργία νέων πηγών εσόδων (IP-TV, δορυφορική TV, ICT)
 • H βελτίωση της επαφής με τον πελάτη και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες
 • H περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των προσφορών ευρυζωνικών υπηρεσιών (VDSL2)
 • H μείωση του λειτουργικού κόστους και κατ’ επέκταση η βελτίωση των τιμών των προσφερόμενων υπηρεσιών, υφιστάμενων και νέων
 • H ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε όλα τα επίπεδα
 • Η προστιθέμενη αξία στις αγορές δραστηριοποίησης χάρη στην υιοθέτηση των αρχών της Εταιρικής Υπευθυνότητας
Επιχειρηματική στρατηγική
Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν γενικότερα στην κοινωνία και ειδικότερα στο περιβάλλον των τηλεπικοινωνιακών αγορών, οι βασικές στρατηγικές επιδιώξεις της Εταιρίας διαμορφώνονται ως εξής:
 • Προσφορά καινοτόμων λύσεων υψηλής ταχύτητας, βάση μιας ολοκληρωμένης δικτυακής υποδομής, με τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται αξία για τους μέτοχους και την κοινωνία
 • Επέκταση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην εγχώρια αγορά και διατήρηση της ηγετικής θέσης του ΟΤΕ με μέγιστη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Εταιρίας
 • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, με ουσιαστικότερη και άμεση τεχνική υποστήριξη αυτών μετά την πώληση
 • Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου του ΟΤΕ στοχεύοντας στη σταδιακή μετάβαση προς ένα δίκτυο «νέας γενιάς»
 • Εδραίωση της δίκαιης μεταχείρισης του ΟΤΕ από τους κανονιστικούς φορείς
 • Ενσωμάτωση των αρχών της Εταιρικής Υπευθυνότητας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρίας

Το όραμα, η αποστολή και η επιχειρηματική στρατηγική του ΟΤΕ, καθώς και οι σχέσεις με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη διέπονται από επιχειρηματικές και ηθικές αξίες και περιγράφονται μέσα στο Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Εταιρίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο:
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/ CorporateGovernance/OurPrinciples