Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Ο ΟΤΕ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συστηματικής και υπεύθυνης στάσης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, δημιούργησε, το 2006, την ενδοεταιρική Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία τελεί υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας. Η ενδοεταιρική Ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Γενικών Διευθύνσεων, αλλά και από εκπροσώπους των τριών Τηλεπικοινωνιακών Περιφερειών, ενώ έγινε ένταξη του έργου της στην οργανωτική δομή της Εταιρίας.

Το 2010 η ενδοεταιρική η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας, διευρύνθηκε, με στόχο να συμπεριλάβει νέα μέλη, για την διευκόλυνση της συγκέντρωσης στοιχείων που αφορούν σε θέματα περιβάλλοντος. Η συμβολή της ομάδας είναι πολύ σημαντική, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή και οργάνωση του υλικού και για τη σύνταξη του Ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας.