Μήνυμα Προέδρου

Μήνυμα Προέδρου

Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, η παροχή καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αλλά και η κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα, συνιστούν δέσμευση για τον ΟΤΕ.

Ο ΟΤΕ, η μεγαλύτερη  τηλεπικοινωνιακή εταιρία στην Ελλάδα, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες στην ανατολική Ευρώπη, καλείται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Για μας στον ΟΤΕ, η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στην αγορά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπευθυνότητα προς τους εργαζόμενους, τους πελάτες, το περιβάλλον και την κοινωνία. Η παρουσία του ΟΤΕ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να είναι σε καθημερινή επαφή με τις ελπίδες και τους προβληματισμούς των πολιτών της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνεται η ουσία του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας και  επιβεβαιώνεται με δράσεις που συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των αποφάσεων της εταιρίας, με στόχο την αύξηση της κοινωνικής της συνεισφοράς: με τις χορηγίες, την προσφορά προς τους νέους, καθώς και τις επιχειρηματικές αποφάσεις στον τομέα των επενδύσεων. 

Το 2010, και για τα επόμενα χρόνια, οι προτεραιότητες του ο ΟΤΕ αναφορικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα συνοψίζονται τα παρακάτω:

  • διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρίας στην αγορά, αλλά και συμβολή της στην οικονομική ανταγωνιστικότητα της χώρας
  • σωστή διακυβέρνηση, διαφάνεια, φορολογική υπευθυνότητα, ευημερία όλων όσων συμμετέχουν και εργάζονται στον Όμιλο ΟΤΕ 
  • προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες και συνεχής επένδυση σε νέες τεχνολογίες και δικτυακή υποδομή με στόχο την επέκταση της Ευρυζωνικότητας και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος
  • ανάληψη πρωτοβουλιών προς μια κοινωνία «περιβαλλοντικά υπεύθυνη» και ανάδειξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών ως «πράσινου» τομέα      

Στις σελίδες του «Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας» που ακολουθεί, αποδεικνύεται στην πράξη η συνέπεια του ΟΤΕ απέναντι στις επιχειρηματικές και τις κοινωνικές του δεσμεύσεις, τις οποίες θεωρεί αλληλένδετες με την επιτυχία της εταιρίας. Η ανάγκη διατήρησης των αρχών και αξιών του ΟΤΕ, αλλά και η μετουσίωσή τους σε πράξη, με φιλοδοξία και αισιοδοξία, αποδεικνύεται καθοριστικής σημασίας, τη δύσκολη αυτή περίοδο, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τις άλλες χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρία. 

Μιχάλης Τσαμάζ,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, OTΕ Α.E.