Κύριες Δράσεις

Κύριες Δράσεις

Επιδόσεις του τομέα Υγείας & Ασφάλειας το 2010

 • Αποτελεσματική διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας με στόχο τη μείωση των Εργατικών Ατυχημάτων & Επαγγελματικών Ασθενειών.
 • Παροχή Α’ Βοηθειών, στους ειδικούς χώρους ιατρικής περίθαλψης, σε 1.543 εργαζόμενους (έναντι 1.610 το 2009) από τους 11 Ιατρούς του ΟΤΕ.
 • Πραγματοποίηση 15.868 ιατρικών εξετάσεων (έναντι 13.755 το 2009), σε 4.001 εργαζόμενους (έναντι 3.414 το 2009), από τους 8 Ιατρούς Εργασίας του ΟΤΕ.
 • Σύνταξη 63 Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (45 το 2009) και σύνταξη 7 εκθέσεων μέτρησης επιπέδων Ηλεκτρικής– Μαγνητικής Ακτινοβολίας για κτήρια του ΟΤΕ.
 • Διενέργεια 3.554 επιθεωρήσεων (έναντι 3.713 το 2009) σε εργασιακούς χώρους, από τους 12 Τεχνικούς Ασφάλειας και τους 8 Ιατρούς Εργασίας.
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη προδιαγραφών ασφάλειας για χώρους εργασίας (π.χ. Τηλεπικοινωνιακά Εμπορικά Καταστήματα), Μέσα Ατομικής Προστασίας, εξοπλισμό και υλικά (π.χ. επιλογή υποδημάτων προστασίας για επαγγελματική χρήση τεχνικών συνεργείων).

Εκπαίδευση και Επικοινωνία στον τομέα Υγείας & Ασφάλειας το 2010

 • Εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας και πραγματοποίηση σεμιναρίων και ημερίδων σε κατηγορίες του προσωπικού πανελλαδικά. Ο αριθμός των εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας είναι 125 άτομα, με συνολικά 955 ανθρωποώρες εκπαίδευσης.
 • Πραγματοποίηση ενημερώσεων από τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας σε διάφορους χώρους εργασίας.
 • Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες (Υπουργείου, Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κλπ).
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς (ΕΥΑΕ, Επιθεώρηση εργασίας, Υπουργείο, Ινστιτούτα Υ&Α, συνδικαλιστικοί φορείς, ασφαλιστικοί φορείς, κλπ.).
 • Έκδοση μελέτης «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ).
 • Δημιουργία συμβουλευτικής γραμμής (1256) για ενημέρωση από τους γιατρούς εργασίας του ΟΤΕ όσων εργαζομένων επιθυμούν  να απαλλαγούν από τη συνήθεια του καπνίσματος.
 • Το Τμήμα ΠΣΕΑ & Πυρασφάλειας  στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του προσωπικού του ΟΤΕ σε θέματα πυρασφάλειας – πυροπρόληψης  (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση) κατά το έτος 2010, σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πραγματοποίησε σε κτίρια του Οργανισμού τις εξής εκπαιδεύσεις:
  • Στο Κέντρο Logistics Πάρνηθας στις 23/4/2010 όπου παρευρέθησαν 80 περίπου εργαζόμενοι.
  • Στο Διοικητικό Μέγαρο στις 18/6/2010 όπου παρευρέθησαν 150 εργαζόμενοι.
  • Στην Νίκαια Θηβών 42 στις 18/11/2010 όπου παρευρέθησαν 60 εργαζόμενοι.

Επίσης, για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων λειτουργούν:

 • 14 οργανωμένα κυλικεία στο Διοικητικό Μέγαρο καθώς και εστιατόριο, που εφαρμόζει κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων HACCP.
 • Οργανωμένα κυλικεία σε όλα τα υπόλοιπα κτήρια του ΟΤΕ, των οποίων ελέγχεται και παρακολουθείται η συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και με μικροβιολογικούς ελέγχους στα προϊόντα που προσφέρουν.