Κοινωνικοί Δείκτες – Κοινωνία

Κοινωνικοί Δείκτες – Κοινωνία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
SO1 Η φύση, το πεδίο εφαρμογής και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των πρακτικών που αξιολογούν και διαχειρίζονται τις επιδράσεις των οργανισμών στις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, της λειτουργίας και της εξόδου. (μερικώς) Κοινωνία – Σχέση Ευθύνης με την Κοινωνία - Υποστήριξη παιδιών, ευπαθών κοινωνικών ομάδων και νέων και πολιτιστικής κληρονομιάς Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
SO3 Ποσοστό των εργαζομένων που εκπαιδεύονται στις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο οργανισμός κατά της διαφθοράς. (μερικώς) Εργαζόμενοι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
SO4 Ενέργειες που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς. (πλήρως) Εταιρική Διακυβέρνηση – Επιτροπή Κανονιστική Συμμόρφωσης ΟΤΕ Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
SO5 Οι θέσεις της δημόσιας πολιτικής και η συμμετοχή στην ανάπτυξη της δημόσιας πολιτικής και στη δημιουργία ομάδων πίεσης (λόμπι). (πλήρως) Αγορά - Ρυθμιστικά θέματα- Ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
SO7 Συνολικός αριθμός δικαστικών προσφυγών που αφορούν σε αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, αποφυγή δημιουργίας τραστ και απαγόρευση μονοπωλιακών πρακτικών, και η έκβασή τους. (πλήρως) Αγορά - Δικαστικές Προσφυγές Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
SO8 Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς. (πλήρως) Αγορά - Δικαστικές Προσφυγές Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010