Κοινωνία

Κοινωνία

Ο ΟΤΕ λειτουργώντας ως «υπεύθυνος ενεργός πολίτης» απέναντι στην κοινωνία, αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία του για το κοινωνικό σύνολο, με συνέχεια και  συνέπεια και επιστρέφει στην κοινωνία τον καλύτερο εαυτό του, αναπτύσσοντας δράσεις και πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και προστασία του κοινωνικού ιστού. Ο ΟΤΕ εφαρμόζει τη στρατηγική του που αφορά στην δέσμευσή του προς την κοινωνία σε όλες τις λειτουργίες/υπηρεσίες του πανελλαδικά.

Οι δράσεις που υλοποιεί ο ΟΤΕ για την κοινωνία συμβάλλουν:

  • στην υποστήριξη των παιδιών, των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και των νέων.
  • στη διευκόλυνση των νέων σε θέματα πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες.
  • στη στήριξη και προβολή του εθελοντισμού.
  • στην επιμόρφωση του κοινού σε θέματα που αφορούν στην ιστορία και το μέλλον των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας των επικοινωνιών.
  • στη διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με έμφαση στις πολιτιστικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας.