Κατανάλωση νερού

Κατανάλωση νερού

Η χρήση νερού στον ΟΤΕ καλύπτει ανάγκες υγιεινής σε κτήρια και εμπορικά καταστήματα, καθώς και ανάγκες σίτισης και άρδευσης σε μεγάλα κτήρια διοίκησης.

Η κατανάλωση νερού το 2010 εκτιμάται σε 243.484 m3, δηλαδή αύξηση της κατανάλωσης κατά 6% σε σχέση με το 2009 (δεν περιλαμβάνεται η κατανάλωση νερού από ιδιόκτητες γεωτρήσεις). Οι λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση αυτή είναι υπό διερεύνηση.

Τα υγρά απόβλητα του ΟΤΕ αφορούν σε υγρά αστικά απόβλητα, τα οποία οδηγούνται στα υφιστάμενα δημόσια δίκτυα αποχέτευσης. Κατά το 2010 δεν πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες απορρίψεις νερού (δεν περιλαμβάνεται το βρόχινο νερό και τα αστικά απόβλητα).