Καμπάνιες εσωτερικής επικοινωνίας

Καμπάνιες εσωτερικής επικοινωνίας

Μέσω του U-link, αλλά και μέσω έντυπου υλικού (αφίσες, κ.λπ.) πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα, υποστηριζόμενα από καμπάνιες εσωτερικής επικοινωνίας, για την ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων του ΟΤΕ:

 • Πρόγραμμα Εταιρικής Ασφάλειας
 • Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης όλων των εργαζομένων στον ΟΤΕ σε θέματα προστασίας των περιουσιακών στοιχείων (εμψύχων και αψύχων) της Εταιρίας και μείωσης της πιθανότητας προκλήσεως ζημίας από κινδύνους με σκοπό την δημιουργία μιας κουλτούρας ασφαλείας μέσω:

  • παρουσίασης θεμάτων εταιρικής ασφαλείας, για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας, σε ηλεκτρονική μορφή (Security Awareness),
  • ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες: Σχέση Ευθύνης με τους Εργαζόμενους, Εκπαιδευτικά Προγράμματα)
  • παροχής εγγράφων, διαδικασιών και οδηγιών που παρέχουν γνώση, ενημέρωση και καθοδήγηση όλων των εργαζομένων για την εφαρμογή μικρών και καθημερινών κανόνων προστασίας εξασφάλισης της Εταιρίας από κινδύνους και απειλές

  Αναλυτική ενημέρωση υπάρχει στο ενδοδίκτυο, σε εξειδικευμένες ενότητες όπως:

  • Ασφάλεια Πληροφορικής (IT Security)
  • Ασφάλεια Συστημάτων & Δικτύων
  • Ασφάλεια Φυσικής Πρόσβασης
  • Πυρασφάλεια
 • Πρόγραμμα Αντικαπνιστικής Εκστρατείας (Anti-smoking)
 • Λήφθηκαν μέτρα με στόχο την εφαρμογή της απαγόρευσης καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς χώρους της Εταιρίας, και την ενίσχυση των προσπαθειών των εργαζομένων να διακόψουν οριστικά το κάπνισμα. Επίσης, δημιουργήθηκε συμβουλευτική γραμμή (1256) για ενημέρωση από τους γιατρούς εργασίας του ΟΤΕ όσων εργαζομένων επιθυμούν να απαλλαγούν από τη συνήθεια του καπνίσματος.
  Επίσης, αναρτήθηκε στο ενδοδίκτυο υλικό, όπως:

  • Πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου στον ΟΤΕ
  • Ενημέρωση για τις συνέπειες του καπνίσματος
  • Συμβουλές προς καπνιστές για τη διακοπή του καπνίσματος
 • Πρόγραμμα για το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Management System)
 • Αναρτήθηκαν στο ενδοδίκτυο πληροφορίες & υλικό για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της Εταιρίας σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης/Compliance όπως:

  • Αρχές του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Προτεραιότητα στον πελάτη, Σεβασμός και ακεραιότητα, «Τίμιο Παιχνίδι» (fair play) και διαφάνεια, Ομαδικότητα και επαγγελματισμός, Αξιοπιστία)
  • Οργανωτική δομή συστήματος
  • Πολιτικές, όπως Πολιτική περί Αποδοχής & Προσφοράς Εταιρικών Δώρων και Πολιτική διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων
  • Αξιολόγηση Κινδύνων
  • Διαδικασίες «Ask me» και «Tell me»
  • Νομοθεσία
  • Cases

  Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες: ΟΤΕ Όμιλος-Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Στρατηγικό Πρόγραμμα Εξέλιξης (7 κρίσιμα έργα)
 • Ένα δυναμικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της Εταιρίας για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, με δράσεις σε επτά θεματικές περιοχές και τέσσερις επιμέρους στόχους, για το οποίο πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στελεχών του ΟΤΕ.
  Οι 4 στόχοι είναι:

  • αύξηση των μελλοντικών εσόδων,
  • διασφάλιση της απασχόλησης στο μέλλον,
  • αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
  • μείωση του κόστους της εταιρίας.

  Οι 7 αλληλοεξαρτώμενες θεματικές ενότητες-έργα αφορούν:

  • Εργασίες Πεδίου (Workforce Management)
  • Κέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
  • Κέντρα Λειτουργίας Δικτύου
  • Δίκτυο Καταστημάτων
  • Ακίνητα (Real Esrate)
  • Νέο Δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών (Fiber to the X)
  • Βελτιστοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Optimization)