Ισότητα Ευκαιριών

Ισότητα Ευκαιριών

Για όλους τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ εφαρμόζεται πολιτική ισότητας ευκαιριών, και πλήρης σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στον ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτόν τομέα, προκειμένου να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, ο ΟΤΕ έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της εποχής μας, το οποίο βασίζεται:

  • στον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού ΟΤΕ (ΕΚΠ-ΟΤΕ)
  • στον Κώδικα Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Εταιρίας
  • στο «Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης» (Compliance Management System) από τον Ιούλιο του 2009, και στην Έγκριση Πολιτικής Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων & Καταπολέμησης της Διαφθοράς από 17-12-2010 (Εφαρμογή από το 2011)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κώδικες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/codeofethics

Λόγω του κανονιστικού πλαισίου, απαγορεύεται η παιδική εργασία & η απασχόληση νεαρών εργοδοτούμενων σε επικίνδυνη εργασία.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού (ΕΚΠ-ΟΤΕ) «γίνεται σεβαστή και διασφαλίζεται από την Εταιρία η ελευθερία πολιτικών και φιλοσοφικών πεποιθήσεων, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία». Το δικαίωμα στην ελευθερία του συνδικαλισμού και συλλογικής διαπραγμάτευσης, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο, αλλά προστατεύεται με τον καλύτερο τρόπο στην Εταιρία μας, με την πλήρη εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων νομοθετικών διατάξεων. Όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι στην Εταιρία καλύπτονται από συμφωνίες που βασίζονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Οι εργαζόμενοι πληροφορούνται άμεσα για τις σημαντικές λειτουργικές αλλαγές, μέσω του ενδοδικτύου, αλλά και με την αποστολή των σημαντικών αποφάσεων της Εταιρίας σε όλες τις υπηρεσιακές λειτουργίες.

Το 2010, όπως και το 2009, κανένα περιστατικό διάκρισης δεν αναφέρθηκε.

Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων του ΟΤΕ (τακτικού προσωπικού) είναι 45,46 έτη.

Μέσος όρος ηλικίας εργαζομένων ΟΤΕ (τακτικού προσωπικού) ανά φύλο

Άνδρες 46,71
Γυναίκες 42,17

Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν την κατανομή κατά φύλο του Προσωπικού του ΟΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους φορείς εταιρικής διακυβέρνησης και τις θέσεις ευθύνης, καθώς και την κατανομή ανδρών-γυναικών στο σύνολο του Προσωπικού ΟΤΕ για το 2010.

Κατανομή Προσωπικού κατά φύλο


Άντρες:    7.921
                 72,5%
Γυναίκες: 3.004
                27,5%

Θέσεις Ευθύνης ανά φύλο

  Α Θ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1   1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 12 2 14
ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 4   4
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 37 3 40
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 160 35 195
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ 655 234 889
ΣΥΝΟΛΟ 869 274 1.143

Φορείς εταιρικής διακυβέρνησης ανά φύλο

Φορείς εταιρικής διακυβέρνησης ανά Φύλο, 2010 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
Διοικητικό Συμβούλιο 10 0 10
Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου 6 0 6
Εκτελεστική Διοίκηση 12 2 14