Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Ο εξοπλισμός που συνοδεύει τα προϊόντα που προσφέρουμε φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις, όπως προβλέπεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (βλ. Σχέση Ευθύνης με την Αγορά).

Με στόχο την αποφυγή πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία σταθμών ασύρματης επικοινωνίας εκπονούμε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Το ποσό που δαπανήθηκε το 2010 για ΜΠΕ είναι 387.100 €.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τις κατά τόπους Πολεοδομίες για το έτος 2010 ανέρχονται στο ποσό των 35.646,16 €. Δεν επιβλήθηκαν στον ΟΤΕ μη χρηματικές κυρώσεις, οποιουδήποτε τύπου, ούτε υπήρξαν περιπτώσεις για τις οποίες οδηγήθηκε στα δικαστήρια.