Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο ΟΤΕ επιδιώκει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, µε γνώμονα τις καλύτερες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές, σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του. Ενισχύοντας τις διαδικασίες και τις δοµές της, η Εταιρία εξασφαλίζει όχι µόνο τη συμμόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στον ΟΤΕ αφορούν:

 • Στο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου (αρμοδιότητες, σύνθεση, αντικατάσταση και αποχώρηση μελών, επιτροπές)  και της εκτελεστικής διοίκησης
 • Στην προστασία των μετόχων (γενική συνέλευση των μετόχων, δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας, διάθεση κερδών και καταβολή μερίσματος)
 • Στην ενίσχυση της διαφάνειας (διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια, σύστημα κανονιστικής συμμόρφωσης), του ελέγχου (εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων) και της δημοσιοποίησης πληροφοριών (επικοινωνία με τους μετόχους, ενημέρωση όλων των Ενδιαφερομένων Μερών).
Άξονες Εφαρμογής Εταιρικής Διακυβέρνησης στον ΟΤΕ

Εταιρική Διακυβέρνηση για τον ΟΤΕ σημαίνει το σύνολο των αρχών που υιοθετεί η Εταιρία και που διασφαλίζουν την απόδοση και τα συμφέροντα των μετόχων, καθώς και όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η ακόλουθη πολιτική του ΟΤΕ ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα και έχει διαρθρωθεί με γνώμονα τα εξής:

 • Τους Φορείς Διαχείρισης (Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενική Συνέλευση Μετόχων)
 • Την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) στην εκτέλεση των εποπτικών του καθηκόντων, στη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων και στην πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων
 • Το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης (Compliance Management System – CMS) με τους νομικούς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που συστάθηκε τον Ιούλιο του 2009
 • Τις Διαδικασίες Ελέγχου που διασφαλίζουν την αξιοπιστία της Εταιρίας και την αποτροπή της απάτης (π.χ. Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας)
 • Την πολιτική καταγγελιών, η οποία αποτελεί τόσο προληπτικό μέτρο εξουδετέρωσης, όσο και μέσο εντοπισμού της απάτης.

Το Σεπτέμβριο του 2010 θεσπίστηκε ο N. 3873/2010, ο οποίος καλεί τις εισηγμένες ελληνικές εταιρείες να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση πληροφορίες για τις αρχές και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουν. Ο Νόμος εισάγει την υποχρέωση σύνταξης Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνεται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και περιέχει συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία, όπως είναι η αναφορά στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σε εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, ο ΟΤΕ συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές που προβλέπει ο Κανονισμός του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για τις Εισηγμένες Εταιρείες, ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο: http://www.sev.org.gr/online/index.aspx και http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf

Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ δημοσιεύτηκε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010.

Οι παρακάτω άξονες συνθέτουν το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ

Επιτροπή Κανονιστική Συμμόρφωσης ΟΤΕ

Το 2010 συστάθηκε η Επιτροπή Κανονιστική Συμμόρφωσης ΟΤΕ, με κύρια αποστολή της «την υποστήριξη, τον έλεγχο και την εξασφάλιση της εφαρμογής των Πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος για το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης». Μέχρι τα τέλη του 2010 είχαν πραγματοποιηθεί επτά (7) συνεδριάσεις της Επιτροπής. Ακόμα, συστάθηκε, στελεχώθηκε και λειτούργησε η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Θεμάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ, της οποίας ο ορισμός αρμοδιοτήτων γίνεται απευθείας από τον Δ/ντα Σύμβουλο.

Το εγχειρίδιο διαδικασιών του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ (ΟΤΕ Group Compliance Management Process Manual), υφίσταται, κατόπιν έγκρισής του από την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΤΕ στις 12.7.2010.

Στο πλαίσιο της επισκόπησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΤΕ, της COSMOTE & της Romtelecom, το 2010 διενεργήθηκε Πιστοποίηση (CMS Certification) από την ανεξάρτητη ελεγκτική Εταιρία, με πολύ καλά αποτελέσματα και για τις τρεις εταιρείες.

Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνει:
 • Την Πολιτική περί Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου ΟΤΕ
 • Την Πολιτική περί Δωρεών και Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ
 • Την Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Εταιρικών Δώρων Ομίλου ΟΤΕ
 • Την Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ
 • Την Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ
 • Την Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ
 • Τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ατόμου κατά την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του εντός του Ομίλου ΟΤΕ

Προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν περιστατικά διαφθοράς στον ΟΤΕ, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προληπτικά & κατασταλτικά.

Συγκεκριμένα:

 • Υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών κανονιστικής συμμόρφωσης που άπτονται σχετικών θεμάτων με την υιοθέτηση και εφαρμογή από το Δ.Σ του ΟΤΕ της «Πολιτικής περί Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων & Καταπολέμησης της Διαφθοράς»
 • Εκπαίδευση του προσωπικού και ιδιαίτερα αυτού που έρχεται σε επαφή με αξιωματούχους (του δημόσιου ή μη τομέα) και διαπραγματεύεται με πελάτες ή προμηθευτές  
 • Διενέργεια ετήσιας αξιολόγησης κινδύνων και σε θέματα διαφθοράς, προκειμένου, αν κριθεί απαραίτητο, να υιοθετηθούν από την Διοίκηση και να ληφθούν μέτρα περιορισμού των περιστατικών διαφθοράς
 • Διαδικασία Ask me: Διαδικασία υποβολής ερωτημάτων από τους εργαζόμενους σχετικά με τους κανονισμούς και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζουν κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους, ώστε να μην παραβιάζονται οι νόμοι και οι διαδικασίες και να αποφεύγονται οι κίνδυνοι που συνεπάγονται οι παραβιάσεις αυτές
 • Διαδικασία Tell me : Διαχείριση και αντιμετώπιση παραπόνων / καταγγελιών  που αφορούν στην παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των Πολιτικών και των Εσωτερικών Διαδικασιών της Εταιρίας / του Ομίλου

Εντός του 2010 υπήρξαν 4 περιπτώσεις τεκμηριωμένης μη συμμόρφωσης οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα: σε μία προσωρινή απόλυση, σε μία πάγωμα μισθού, σε μία μετακίνηση σε άλλη υπηρεσία και σε μία επίπληξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση είναι διαθέσιμες στο: http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/apologismosetairikisdiak