Εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι

Ο ΟΤΕ παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα με περίπου 11.000 εργαζόμενους. Η απόδοση και ανάπτυξη των εργαζομένων του ΟΤΕ είναι συνυφασμένη με την απόδοση της επιχείρησης, ειδικά στις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτήν την εποχή.

Στρατηγική επιδίωξη του ΟΤΕ στον τομέα των πολιτικών & πρακτικών που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας και η διασφάλιση ενός ποιοτικού, ασφαλούς και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους και να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της Εταιρίας.

ΜΟΝΙΜΟ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (31-12-2010)
Κατανομή προσωπικού κατά φύλο και ηλικία
ΗΛΙΚΙΑ Α Θ ΣΥΝΟΛΟ
20-24 9 11 20
25-29 203 224 427
30-34 886 494 1.380
35-39 781 412 1.193
40-44 990 700 1.690
45-49 1.647 656 2.303
50-54 2.202 340 2.542
55-59 1.128 141 1.269
60-64 74 22 96
65+ 1 4 5
ΣΥΝΟΛΟ 7.921 3.004 10.925

Το 2010, ορόσημα στο πλαίσιο των πολιτικών και πρακτικών για τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ ήταν :

  • H υλοποίηση προγράμματος οικιοθελούς αποχώρησης 461 εργαζόμενων.
  • H υλοποίηση της Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ για την ένταξη των προερχόμενων από την ΟΤΕΝΕΤ εργαζόμενων στον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού ΟΤΕ (στο εξής ΕΚΠ-ΟΤΕ), στον Κανονισμό Μεταθετότητας και στο Μισθολόγιο του Προσωπικού του ΟΤΕ.
  • H ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής της Υπηρεσίας HR Helpdesk για τη γρήγορη επίλυση θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού με στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων για διάφορα θέματα που τους απασχολούν (μισθοί, πρόσθετες παροχές κ.λπ.).
  • H καθιέρωση και εφαρμογή νέου συστήματος μισθοδοσίας του προσληφθέντος, πριν το 2005, προσωπικού αορίστου χρόνου (από 1.1.2010), και του έκτακτου προσωπικού (από 1.3.2010).
  • Η καθιέρωση και εφαρμογή νέας πολιτικής εσωτερικών προκηρύξεων για πλήρωση κενών θέσεων.
  • Οι 68 προσλήψεις τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε υπηρεσίες του ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα.
  • Η παροχή δυνατότητας πρακτικής άσκησης στις Υπηρεσίες του ΟΤΕ σε 907 φοιτητές, κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης των σπουδών τους.
  • Η πραγματοποίηση εκπαίδευσης/e-learning για θέματα όπως το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Εταιρική Ασφάλεια κ.α.
  • Η χρήση του ενδοδικτύου, ώστε το “U-link” να καταστεί το βασικότερο εργαλείο επικοινωνίας για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ.
  • Η προοπτική ένταξης της έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων σε ευρύτερη έρευνα της Deutsche Telekom.