Εργατικά ατυχήματα

Εργατικά ατυχήματα

Τα παρακάτω γραφήματα απεικονίζουν τον αριθμό και το ποσοστό των εργατικών ατυχημάτων στο σύνολο των εργαζομένων, καθώς επίσης και τον συνολικό αριθμό ημερολογιακών ημερών που χάθηκαν από αυτά, κατά τη διάρκεια του 2010, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.
Ειδικότερα, το 2010, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων κατά γένος είναι:
-Άνδρες:     20
-Γυναίκες:     9

Επίσης, το 2010, από το σύνολο των εργατικών ατυχημάτων, ο αριθμός των ατυχημάτων που συνέβησαν κατά την εκτέλεση της εργασίας ήταν 21 (15 άνδρες και 6 γυναίκες), ενώ ο αριθμός των ατυχημάτων που συνέβησαν κατά τη διαδρομή από την οικία στην εργασία & αντίστροφα ήταν 8 (5 άνδρες και 3 γυναίκες).