Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Έρευνα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Στο πλαίσιο του διαλόγου με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, ο ΟΤΕ συνέχισε και το 2010, τη διεξαγωγή έρευνας, μέσω ενός αξιόπιστου εργαλείου ερωτηματολογίων. Στην έρευνα συμμετείχαν ΜΚΟ, Εργαζόμενοι, ΜΜΕ και Επενδυτές, με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού γνώσης των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζει η Εταιρία. Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται συνοπτικά τα ευρήματα της έρευνας:<.p>

ΜΚΟ
Η διαμόρφωση της άποψης για τον ΟΤΕ όλων των ΜΚΟ επηρεάζεται πολύ από την υιοθέτηση Προγραμμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας 80%
Η εφαρμογή του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας επηρεάζει πολύ την άποψη των ΜΚΟ για τον ΟΤΕ 85%
Τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι πολύ σημαντικά για τις ΜΚΟ 80%
Οι ΜΚΟ θεωρούν ότι μια Εταιρία πρέπει να έχει θετική επιρροή στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά 65%
Οι ΜΚΟ πιστεύουν ότι ο ΟΤΕ εστιάζει τις προσπάθειές του, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, στην εκπαίδευση και γεφύρωση του Ψηφιακού Χάσματος 45%
Οι ΜΚΟ πιστεύουν ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε δράσεις για την παροχή υπηρεσιών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 45%
Όλες οι ΜΚΟ θα ήθελαν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του ΟΤΕ μέσω προσωπικών συναντήσεων ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 100%
Εργαζόμενοι
Οι δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας επηρεάζουν «αρκετά» την άποψη των εργαζομένων για τον ΟΤΕ 51%
Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν «αρκετά» για τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί ο ΟΤΕ 52%
Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται μέσω εταιρικού e-mail 74%
Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται μέσω του U-link 59%
Οι εργαζόμενοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον «εθελοντικής συμμετοχής» σε δραστηριότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας 75%
Oι εργαζόμενοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε δράσεις που υλοποιεί η τοπική Κοινότητα 19%
Οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα ανακύκλωσης ή άλλες περιβαλλοντικές δράσεις 26%
Οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης για τη διάδοση της ευρυζωνικότητας 27%
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Για τα ΜΜΕ, το θέμα της Εταιρικής Υπευθυνότητας αναπτύσσεται αρκετά στην αρθρογραφία στις μέρες μας 45%
Τα ΜΜΕ θεωρούν ότι μια κοινωνικά υπεύθυνη Εταιρία έχει μεγαλύτερο έρεισμα στο κοινό 54%
Η αρθρογραφία των ΜΜΕ για τον ΟΤΕ επηρεάζεται λίγο από τις δράσεις της Εταιρικής Υπευθυνότητας που αναπτύσσει η Εταιρία 50%
Τα ΜΜΕ γνωρίζουν αρκετά για τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί ο ΟΤΕ 72%
Τα ΜΜΕ αξιολογούν ως αντίστοιχης σημασίας τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ σε σχέση με αυτές των ανταγωνιστών του 54%
Τα ΜΜΕ προτιμούν να ενημερώνονται για τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ μέσω Δελτίων Τύπου 77%
Τα ΜΜΕ θα ήθελαν ο ΟΤΕ να δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε θέματα εκπαίδευσης και γεφύρωσης του Ψηφιακού Χάσματος 78%
Επενδυτές
Οι επενδυτές γνωρίζουν «λίγο» για τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ 70%
Η διαμόρφωση της άποψης των επενδυτών για την Εταιρία επηρεάζεται λίγο από τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας που αναπτύσσει. 90%
Όλοι οι επενδυτές θα προτιμούσαν να ενημερώνονται για τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ μέσω του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 40%
Οι επενδυτές θα ήθελαν ο ΟΤΕ να δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε θέματα εκπαίδευσης και γεφύρωσης του Ψηφιακού Χάσματος και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 50%

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας συμβάλλει στην ανατροφοδότηση της «Σχέσης Ευθύνης» με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και την περαιτέρω εξέλιξη του εποικοδομητικού διαλόγου τα επόμενα χρόνια.