Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στον ΟΤΕ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία, μεταξύ άλλων, περιορίζουν και τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και για το λόγο αυτό συμμετέχουμε σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά, Ο ΟΤΕ συμμετέχει σε ερευνητικά έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. €.

  • Self-NET (“Self-Management of Cognitive Future InterNET Elements”), FP7-ICT-2007-2, Grant Agreement No.224344. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ict-selfnet.eu.
  • FUTON (“Fibre Optic Networks for Distributed, Extendible Heterogeneous Radio Architectures and Service Provisioning”), FP7-ICT2007, Grant Agreement No.215533. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ict-futon.eu.
  • REWIND (“RElay based WIreless Network and standarD”), FP7-ICT2007, Grant Agreement No.216751. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.rewind-project.eu.
  • CONSERN (“Cooperative aNd Self-growing Energy awaRe Networks”), FP7-ICT-2009.3.5, Grant Agreement No.257542. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ict-consern.eu.
  • WHERE2 (“Wireless Hybrid Enhanced Mobile Radio-Estimators, Phase 2”), FP7-ICT-2009-4, Grant Agreement No.248894. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ict-where2.eu.

Στo πλαίσιo των δράσεων προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων των υπό εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, ο ΟΤΕ συμμετείχε σε σειρά συνεδριακών εκδηλώσεων με διεθνή αναγνωρισιμότητα από τα μέλη της ευρύτερης ευρωπαϊκής και διεθνούς επιχειρηματικής-εμπορικής και ερευνητικής-ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι παρουσιάσεις που έλαβαν χώρα από στελέχη-εμπειρογνώμονες του ΟΤΕ απέσπασαν ικανοποιητικά σχόλια, ενώ σχετικές δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται στα επίσημα πρακτικά των κάτωθι εκδηλώσεων:

  • The Future Network & Mobile Summit 2010, June 16-18, 2010, Florence, Italy. Supported by the European Commission, DG Information Society and Media. Technically Co-Sponsored by IEEE.
  • The 2nd International Conference of Mobile and Lightweight Wireless Systems - MOBILIGHT 2010, May 10-12, 2010, Barcelona, Spain. Supported by the ICST – Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering.
  • FITCE (Federation of Telecommunications Engineers of the European Union) 49th International Congress, “The Way of Santiago and European Telecommunications”, Santiago de Compostela, Galicia, Spain, September 01-04, 2010.