Ενδιαφερόμενα Μέρη

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Ο ΟΤΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλλιέργεια του διαλόγου με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου «ΑΑ 1000 AccountAbility Principles Standard». Η Εταιρία καταγράφει και διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη τα βασικά ζητήματα που αναφέρουν  τα διάφορα Ενδιαφερόμενα Μέρη (πελάτες, προμηθευτές, ΜΚΟ, ΜΜΕ, κα), διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη καθορίζονται μέσα από την αξιολόγηση του τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος και των παραμέτρων που το προσδιορίζουν κάθε φορά. Ο ΟΤΕ με ευελιξία αναπροσαρμόζει τις πρακτικές του, υιοθετώντας μηχανισμούς συστηματικών ή ad hoc επαφών, εμπλουτίζοντας τον κατάλογο, ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομένα και την επικαιρότητα.

Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει τα σημαντικότερα Ενδιαφερόμενα Μέρη για τον ΟΤΕ:

Δείτε τα βασικά ζητήματα που προέκυψαν από το διάλογο με τα παρακάτω Ενδιαφερόμενα Μέρη: