Έμμεσες εκπομπές αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου

Έμμεσες εκπομπές αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου

Η επέκταση του αντικειμένου της απογραφής των εκπομπών ΑΦΘ μίας επιχείρησης ώστε να περιλαμβάνονται και οι έμμεσες εκπομπές που αφορούν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης βρίσκεται στο επίκεντρο εθελοντικών και θεσμικών πρωτοβουλιών.

Έτσι, υπό διαμόρφωση βρίσκεται πρότυπο του WBCSD/WRI το οποίο αφορά στις εκπομπές που σχετίζονται: (α) με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα μίας επιχείρησης και (β) με την παραγωγή, μεταφορά, πώληση και τελική διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά (Σύσταση 09.10.2009 με αντικείμενο την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα), μεταξύ άλλων, τη δέσμευση του τομέα ΤΠΕ σε μια προοδευτική διαδικασία περιορισμού των εκπομπών ΑΦΘ λαμβάνοντας υπόψη από όλες τις διεργασίες που εμπλέκονται στην παραγωγή, τη μεταφορά και την εμπορία εξοπλισμού και εξαρτημάτων ΤΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ έχει επεκτείνει το αντικείμενο του προγράμματος παρακολούθησης των εκπομπών ώστε να ποσοτικοποιηθούν οι σημαντικότερες των έμμεσων εκπομπών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Οργανισμού. Επί του παρόντος, υπολογίζονται οι εκπομπές ΑΦΘ που οφείλονται: