Διαχείριση πρώτων υλών & αποβλήτων

Διαχείριση πρώτων υλών & αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της πολιτικής του ΟΤΕ ως προς τη διαχείριση φυσικών πόρων και αποβλήτων αφορούν:

  • στη μείωση της χρήσης υλικών που η παραγωγή τους επιβαρύνει το περιβάλλον.
  • στην ανακύκλωση των χρησιμοποιούμενων υλικών όπου αυτή είναι δυνατή (π.χ. χαρτί).
  • στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών είτε εντός του ΟΤΕ είτε μέσω της συνεργασίας με ειδικούς φορείς διαχείρισης.
  • στην ειδική διαχείριση αποβλήτων που μολύνουν το περιβάλλον (π.χ. ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μπαταρίες μολύβδου και υλικά που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον).
  • στην ενημέρωση / ευαισθητοποίηση και προτροπή των πολιτών ώστε να υιοθετούν πρακτικές ανακύκλωσης.