Διακυβέρνηση

Διακυβέρνηση

Δείκτες – Επεξηγήσεις Απολογισμός ΕΥ 2010 ΟΤΕ websites
4. Διακυβέρνηση
4.1 Δομή εταιρικής διακυβέρνησης του οργανισμού. (πλήρως) ΟΤΕ - Εταιρική διακυβέρνηση Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σχέσεις με μετόχους – Εταιρική ΔιακυβέρνησηΜέλη Διοίκησης
- Ρόλοι και αρμοδιότητες
4.2 Υποδείξτε εάν ο Πρόεδρος του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης είναι επίσης ανώτατο στέλεχος (και, εάν συμβαίνει αυτό, υποδείξτε το ρόλο του στη διοίκηση του οργανισμού και τους λόγους για αυτή τη ρύθμιση). (πλήρως) ΟΤΕ - Εταιρική διακυβέρνηση Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σχέσεις με μετόχους – Εταιρική ΔιακυβέρνησηΡόλοι και αρμοδιότητες  
4.3 Για τους οργανισμούς που διαθέτουν ενιαία δομή Διοικητικού Συμβουλίου, δηλώστε τον αριθμό των μελών του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης, τα οποία είναι ανεξάρτητα και/ή μη εκτελεστικά μέλη. (πλήρως) Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σχέσεις με μετόχους – Εταιρική Διακυβέρνηση
4.4 Μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται από τους μετόχους και τους εργαζομένους για την παροχή συστάσεων ή υποδείξεων στον ανώτερο φορέα διακυβέρνησης. (πλήρως) ΟΤΕ - Εταιρική διακυβέρνηση Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σχέσεις με μετόχους – Εταιρική Διακυβέρνηση
4.5 Σύνδεση μεταξύ των αποδοχών των μελών του ανώτερου φορέα διακυβέρνησης, των γενικών διευθυντών και των ανώτατων στελεχών (συμπεριλαμβανομένων των διακανονισμών αποχώρησης) και της επίδοσης του οργανισμού (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής επίδοσης). (πλήρως) Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σχέσεις με μετόχους – Εταιρική Διακυβέρνηση
4.6 Διαδικασίες που εφαρμόζονται από τον ανώτερο φορέα διακυβέρνησης, προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων. (πλήρως) ΟΤΕ - Εταιρική διακυβέρνηση Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σχέσεις με μετόχους – Εταιρική Διακυβέρνηση – Αρχές και πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης
4.7 Διαδικασία για τον καθορισμό των προσόντων και των εξειδικευμένων γνώσεων των μελών του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης για την καθοδήγηση της στρατηγικής του οργανισμού σε οικονομικά, περιβαλλοντικά, και κοινωνικά θέματα. (πλήρως) Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σχέσεις με μετόχους – Εταιρική Διακυβέρνηση
4.8 Δηλώσεις για την αποστολή ή τις αξίες, τους κώδικες συμπεριφοράς και τις αρχές που αναπτύσσονται εσωτερικά, οι οποίοι σχετίζονται με την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση, καθώς και το στάδιο υλοποίησής τους. (πλήρως) ΕΥ και Επιχειρηματική Στρατηγική
Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σχέσεις με μετόχους – Εταιρική Διακυβέρνηση – Διαφάνεια
4.9 Διαδικασίες που εφαρμόζει ο ανώτατος φορέας διακυβέρνησης για την παρακολούθηση της ικανότητας του οργανισμού να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κινδύνων και ευκαιριών και προσήλωση ή συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, τους κώδικες συμπεριφοράς και τις αρχές. (πλήρως) ΕΥ και Επιχ. Στρατηγική - Διοίκηση ΟΤΕ
Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010 Σχέσεις με μετόχους – Οικονομικές καταστάσεις
4.10 Διαδικασίες για την αξιολόγηση της επίδοσης του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης και συγκεκριμένα ως προς την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση. (πλήρως) Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
Σχέσεις με μετόχους – Εταιρική Διακυβέρνηση
4.11 Εξηγήσεις σχετικά με το εάν και το πώς ο οργανισμός εφαρμόζει την προσέγγιση ή την αρχή πρόληψης. (πλήρως) ΕΥ και Επιχ. Στρατηγική - Διοίκηση ΟΤΕ Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
4.12 Καταστατικοί χάρτες, αρχές ή άλλες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται εξωτερικά και σχετίζονται με την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία, τις οποίες αποδέχεται ή υποστηρίζει ο οργανισμός. (πλήρως) Εταιρική Υπευθυνότητα και Επιχ. Στρατηγική - Συμμετοχές Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
4.13 Η ιδιότητα μέλους σε σωματεία (όπως τα κλαδικά σωματεία) και/ή σε διεθνείς/εθνικές οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων (πλήρως) Εταιρική Υπευθυνότητα και Επιχ. Στρατηγική - Συμμετοχές
Αγορά – Εθνικές και Διεθνείς Συμμετοχές
Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
4.14 Κατάλογος ομάδων ενδιαφερόμενων μερών, που συνεργάζονται με τον οργανισμό. (πλήρως) ΕΥ και Επιχ. Στρατηγική - Ενδιαφερόμενα Μέρη Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
4.15 Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό και την επιλογή των ενδιαφερόμενων μερών. (πλήρως) ΕΥ και Επιχ. Στρατηγική – Δείκτες και Πιστοποιήσεις – ΑΑ1000 Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
4.16 Προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας της συμμετοχής με βάση τον τύπο και την ομάδα ενδιαφερόμενων μερών. (πλήρως) ΕΥ και Επιχ. Στρατηγική - Ενδιαφερόμενα Μέρη Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010
4.17 Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη συμμετοχή και το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και πως ανταποκρίθηκε η εταιρεία στα ζητήματα αυτά (πλήρως) ΕΥ και Επιχ. Στρατηγική - Ενδιαφερόμενα Μέρη Online Απολογισμός Ε.Υ. 2010