Δείκτες & Πιστοποιήσεις ΕΥ

Δείκτες & Πιστοποιήσεις ΕΥ

Πιστοποιήσεις

 • Το 2010, ο αριθμός των πιστοποιημένων OTESHOP (ΤΕΚ), κατά το Διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2008, ανήλθε σε 127 πανελλαδικά (σε σύνολο 202) και 15 Επιτελικές Υπηρεσίες
 • Βελτίωση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2004 σε δύο Υπηρεσιακές Λειτουργίες: Τμήμα Συντήρησης και Επισκευών του Συγκροτήματος Μεταφορικών Μέσων και Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών
 • Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 - OHSAS 18001: 2007, σε δύο Υπηρεσιακές Λειτουργίες: Τμήμα Συντήρησης και Επισκευών του Συγκροτήματος Μεταφορικών Μέσων και στη Διεύθυνση  Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών.

Μέσω των παραπάνω πιστοποιήσεων εξασφαλίζεται η παροχή σωστών υπηρεσιών, οι οποίες ελέγχονται και βελτιώνονται διαρκώς.

Global Reporting Initiative (GRI)

Ο ΟΤΕ είναι μια από τις πρώτες εταιρείες στην χώρα μας που καταγράφει τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας του εφαρμόζοντας τις αρχές «G3» του «GRI» (Global Reporting Initiative ‘G3’ Sustainability Reporting Guidelines). Το 2010 εφαρμόσαμε και πάλι τις «G3» του «GRI», συμπεριλαμβανομένων και των αρχών GRI «G3.1» για την διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στους δείκτες που συμπεριλαμβάνουμε στον απολογισμό μας

#

Εξωτερική Πιστοποίηση

Το 2010, ο ΟΤΕ ήταν από τις πρώτες εταιρίες που προέβη σε ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση, σύμφωνα με τις αρχές του ΑΑ1000 AccountAbility Principles Standard, επιτυγχάνοντας την πιστοποίηση του “Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009” με “B+” σύμφωνα με τις αρχές “G3” του GRI.

AA1000 AccountAbility Principles Standard

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ «Σχέση Ευθύνης βασίζεται σε θέματα που έχουν μεγάλη σημασία τόσο για την επιχείρηση όσο και για τα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Μέσα στο 2010 συνεχίστηκε η ανάπτυξη των συστημάτων που αφορούν στην προσέγγιση των αρχών του προτύπου «ΑΑ1000» σχετικά με την Συμμετοχικότητα (Ιnclucivity), την Ουσιαστικότητα (Μateriality) και την Ανταπόκριση (Responsiveness). Κατά την διαδικασία της επικοινωνίας μας με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, καθώς και κατά την διάρκεια της συγγραφής του Απολογισμού διαπιστώσαμε ότι οι δράσεις του ΟΤΕ καλύπτουν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα  Ενδιαφερόμενα Μέρη της εταιρίας, ενώ υπήρξε από κοινού η παραδοχή της  ανάγκης για περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων που θα υποστηρίζουν την προσπάθειά μας για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση άλλων, αναδυόμενων ή μεταβαλλόμενων ζητημάτων.

Συμμετοχικότητα

Η προσέγγισή του ΟΤΕ σε ότι αφορά στη «συμμετοχικότητα» (τον προσδιορισμό των Ενδιαφερόμενων Μερών και τη συνεργασία μαζί τους προκειμένου να υπάρξει συνολική εικόνα των ζητημάτων που τα απασχολούν) έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, με την  καθιέρωση μηχανισμών διαλόγου με τους εργαζόμενους, τους επενδυτές, τους πελάτες, τους κρατικούς και ρυθμιστικούς φορείς, τις Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις (MKO) και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.). Ο ΟΤΕ αντιλαμβάνεται την ανάγκη και την αξία της αμφίδρομης επικοινωνίας, με στόχο τη συζήτηση θεμάτων που αναδύονται, καθώς βοηθά στην ανάπτυξη μιας «ενιαίας» εικόνας όσον αφορά στα θέματα που απασχολούν τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, η οποία βοηθά στο σχεδιασμό και στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων. Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα Ενδιαφερόμενα Μέρη δηλώνουν ικανοποιημένα από το επίπεδο και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο διάλογος με τον ΟΤΕ.

Το 2010, σε συνέχεια του αιτήματος των κοινωνικών εταίρων (ΜΚΟ) για την καθιέρωση του άμεσου διαλόγου με την εταιρία, αλλά και στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2010, ξεκίνησαν οι επαφές για την διενέργεια συζητήσεων ώστε να προαχθεί η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν τόσο τον ΟΤΕ, όσο και τους κοινωνικούς εταίρους. Οι συναντήσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2011 και είχαν ως στόχο τον άμεσο διάλογο για τα σημαντικότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Τα σημαντικότερα θέματα που εντοπίστηκαν που προέκυψαν κατά την διάρκεια των συναντήσεων με κοινωνικές ΜΚΟ ήταν τα παρακάτω:

 • Ο αρνητικός αντίκτυπος της τρέχουσας οικονομικής κρίσης σε παιδιά και οικογένειες, με αποτέλεσμα τη μείωση της προστασίας και την αυξημένη έκθεση σε κινδύνους.
 • Ο αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας στις ζωές των ανθρώπων, ιδιαίτερα για τους νέους. Η τεχνολογία μπορεί να είναι ευεργετική σε συνδυασμό πάντα με τη σωστή εκπαίδευση, ενώ η έλλειψη αυτής μπορεί να είναι καταστροφική.
 • Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας, λόγω των χαμηλών επιπέδων δημόσιας ευαισθητοποίησης και της έλλειψης οργανωμένης κρατικής πρόνοιας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρία και άτομα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. 

Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ εντόπισαν ως σημαντικότερα θέματα τα παρακάτω:

 • Παρά την οικονομική κρίση, το ζήτημα του περιβάλλοντος θεωρείται πλέον ως το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα στην κοινωνία μας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν αρχίσει να επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ιδιαίτερα εκείνων με χαμηλά εισοδήματα. Κατά συνέπεια, οι «φωνές διαμαρτυρίας» και οι «προσκλήσεις σε δράση» βρίσκουν ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές.
 • Η έλλειψη κρατικών δράσεων σε αυτόν τον τομέα έχει αφήσει τεράστιο περιθώριο για πρωτοβουλίες και δράσεις συνεργασίας από ΜΚΟ, πολίτες, εταιρείες και μεμονωμένους πολιτικούς. Η έλλειψη προστασίας του περιβάλλοντος ευθύνεται επίσης για τον υψηλό βαθμό απειλής της βιοποικιλότητας.  

Τέλος η άποψη των ΜΚΟ για τον εταιρικό κόσμο, την Εταιρική Υπευθυνότητα και τον ρόλο του ΟΤΕ, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • Η έλλειψη οργανωμένων κρατικών πολιτικών και μέτρων για τα θέματα αυτά έχει αφήσει μεγάλο περιθώριο για εταιρική συμμετοχή, με αποτέλεσμα τις αυξημένες προσδοκίες από τις εταιρείες.
 • Οι εταιρείες ανταποκρίνονται σε αυτές τις προσδοκίες, αναλαμβάνοντας δράση και αναπτύσσοντας προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά όχι πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρατηρούνται συχνά φαινόμενα όπως το «green-washing» (πράσινο «ξέπλυμα») ή η ανάληψη δράσεων χωρίς την ενσωμάτωση των υφιστάμενων αξιών στην επιχείρηση και την εταιρική φιλοσοφία.  
 • Αυτές οι ΜΚΟ χαιρετίζουν τις στρατηγικές και μακροπρόθεσμες συνεργασίες με τις εταιρείες και αναμένουν όχι μόνο οικονομική στήριξη από αυτές, αλλά και αποδείξεις ότι η Εταιρία υιοθετεί τις αξίες της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην επιχειρησιακή της δομή και ότι τις προωθεί στους εργαζομένους της.
 • Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, όταν η άμεση οικονομική υποστήριξη από τις εταιρείες μειώθηκε, οι ΜΚΟ ενθάρρυναν τις εταιρείες να διαφυλάξουν τις μακροπρόθεσμες σχέσεις τους με τις ΜΚΟ που διαθέτουν αποδεδειγμένο ιστορικό καλών πρακτικών και να διερευνήσουν εναλλακτικούς και δημιουργικούς τρόπους χρήσης των εταιρικών πόρων για να τις στηρίξουν. Ο εταιρικός εθελοντισμός αποτελεί μία από αυτές τις μεθόδους, η οποία έχει πολύ θετική ανταπόκριση, εφόσον είναι καλά οργανωμένος, υποστηρίζεται και από τις δύο πλευρές και εκτελείται με συνέπεια.
 • Οι ΜΚΟ ενθαρρύνουν επίσης τις εταιρείες να βρουν τρόπους προκειμένου να χρησιμοποιούν τους βασικούς επιχειρησιακούς πόρους, προϊόντα και υπηρεσίες (π.χ. τεχνολογία στην περίπτωση του ΟΤΕ), για να βοηθήσουν κοινωνικές ομάδες και να προστατεύσουν το περιβάλλον. Η πρωτοβουλία Green ICT θεωρείται ένα πολύ θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ουσιαστικότητα

Η προσέγγισή του ΟΤΕ σε σχέση με την «ουσιαστικότητα» (τον προσδιορισμό των ζητημάτων που είναι σημαντικά για τον ΟΤΕ και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη) έχει εστιάσει στις άμεσες επιδράσεις που ασκεί η εταιρία μας στην αγορά και το περιβάλλον, καθώς και στην υποστήριξη που παρέχει στην κοινωνία και στους εργαζομένους.  To 2010, ξεκίνησε να αναπτύσσεται ένα σύστημα καταγραφής, για τον προσδιορισμό των ζητημάτων που είναι «ουσιαστικά», αλλά η εφαρμογή τους καθυστέρησε λόγω κάποιων ενδοεταιρικών ανακατατάξεων, ωστόσο έχει ήδη δρομολογηθεί για το 2011

Στόχος του ΟΤΕ είναι η περαιτέρω ανάδειξη και επίλυση των ζητημάτων που συνδυάζουν υψηλό αντίκτυπο για την επιχείρησή, ενώ παράλληλα έχουν βαρύτητα για τα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Επιπλέον στόχος της εταιρίας είναι και η επέκταση των διαδικασιών καταγραφής και ανταπόκρισης στα ζητήματα αυτά. Από τον διάλογο που έχει ξεκινήσει με τις ΜΚΟ, έχουμε αποκομίσει πολύτιμες πληροφορίες για το τι αποτελεί σημαντικό ζήτημα γι’ αυτές, ωστόσο, υπάρχει η ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας αυτής κατά το έτος 2011. 

Ανταπόκριση

Η προσέγγισή του ΟΤΕ ως προς την «ανταπόκριση» (σε σημαντικά ζητήματα και τη διαφάνεια όσον αφορά στην απόδοσή) έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με επιμέρους τομείς, όπως οι πελάτες, οι επενδυτές και οι εργαζόμενοι, και ενσωματώνεται ολοένα περισσότερο στην περιβαλλοντική διαχείριση. Η ενασχόληση με σημαντικά ζητήματα για τομείς που αφορούν πολλά από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, όπως η ασφάλεια του Διαδικτύου, αναπτύχθηκαν κατά το 2010 περισσότερο, αποδεικνύοντας τη σημασία της Εταιρικής Υπευθυνότητας και την συστηματικότερη ενσωμάτωση της στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρίας.

Η εταιρία Deloitte δεσμεύτηκε για την ανεξάρτητη διασφάλιση της εφαρμογής από τον ΟΤΕ των αρχών Accountability AA1000 στον «Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010».

Διεθνείς δείκτες Εταιρικής Υπευθυνότητας

Χρηματιστηριακοί δείκτες FTSE4Good

Ο ΟΤΕ, τα τελευταία τρία χρόνια (από το 2008) συμπεριλαμβάνεται συνεχώς στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες FTSE4Good, για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για την εφαρμογή καλών πρακτικών. Οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης «FTSE4Good» μετρούν τις επιδόσεις στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας και εντάσσονται σε αυτούς κορυφαίες εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο.

Corporate Responsibility Index (CRI)

Το 2010 για τρίτη συνεχή χρονιά, ο ΟΤΕ συμμετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης Corporate Responsibility Index (CRI), σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community), λαμβάνοντας τη διάκριση «Gold», ανάμεσα σε ένα σημαντικό αριθμό αξιόλογων ελληνικών εταιρειών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης CRI αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης και έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς δείκτες μέτρησης στην Ευρώπη της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας.