Αρχική

Αρχική

Σχετικά με τον Απολογισμό

Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος ο Απολογισμός περιέχει την καταγραφή των δραστηριοτήτων  της εταιρίας ΟΤΕ Α.Ε στην Ελλάδα. Ακόμα γίνεται περιληπτική αναφορά στις οικονομικές αποδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς και στις δράσεις ΕΥ των θυγατρικών του Ομίλου.

Για τον OTE, η συνεχής και συνεπής ενσωμάτωση των αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ) στην στρατηγική της εταιρίας αποτελεί δέσμευση. Ο «Απολογισμός ΕΥ 2010» εστιάζει τόσο στη στρατηγική  Εταιρικής Υπευθυνότητας όσο και στην εφαρμογή της, μέσω του προγράμματός «Σχέση Ευθύνης», το οποίο καλύπτει τους τέσσερις πυλώνες δραστηριοποίησης του OTE : την Αγορά, τους Εργαζομένους, το Περιβάλλον και την Κοινωνία.

Το 2010,  ο «Απολογισμός ΕΥ 2010» παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μορφή, σε μια – ειδική διαδικτυακή τοποθεσία (www.ote.gr/cr2010/cr2010_gr) στον επίσημο ιστότοπο (site) του ΟΤΕ (www.ote.gr), αλλά και σε συνοπτική έντυπη μορφή, η οποία θα διανεμηθεί στην Ετήσια  Γενική Συνέλευση  της εταιρίας.

Η προσέγγισή μας αναφορικά με τη δημιουργία τόσο το ηλεκτρονικού όσο και του έντυπου απολογισμού συνοψίζεται ως εξής:

  • Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2010, καθώς και των στόχων μας για το μέλλον. 
  • Λεπτομερής καταγραφή και δεδομένα των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας περιέχονται στην ηλεκτρονική μορφή του απολογισμού ΕΥ που αποτελεί τη βάση για την πιστοποίηση μας  σύμφωνα με τις αρχές του «GRI», αλλά και για την Εξωτερική Διασφάλιση των στοιχείων του «Απολογισμού ΕΥ 2010».
  • Δράσεις ΕΥ των θυγατρικών του OTE στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι διαθέσιμες στον ηλεκτρονικό απολογισμό, στη διαδικτυακή τοποθεσία του OTE στο www.ote.gr/cr2010
  • Αναφορά των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην έντυπη μορφή και περαιτέρω πληροφορίες  σε ηλεκτρονική μορφή

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η προσέγγιση του OTE αναφορικά με τη σύνταξη του Απολογισμού ΕΥ αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για συστηματική εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα. Το 2010, εφαρμόστηκαν οι αρχές «G3»  του «GRI, και  ενσωματώθηκαν οι αρχές «G3.1» σχετικά με τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στους δείκτες που κάνουμε αναφορά. Όπως και στο παρελθόν, ο «Απολογισμός ΕΥ 2010» αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για την τήρηση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (Global Compact)

Για δεύτερη χρονιά το 2010, ο «Απολογισμός ΕΥ» της εταιρίας μας  υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση, η οποία επιβεβαιώνει την εφαρμογή τόσο των αρχών του «GRI» όσο και του Προτύπου Αρχών Υπευθυνότητας «ΑΑ1000» (AA1000 AccountAbility Principles Standard). Κατά τη διάρκεια του 2010, διευρύνθηκε η εφαρμογή του Προτύπου «AA1000», μέσω της περαιτέρω  ανάπτυξης και καταγραφής των μηχανισμών διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η  προσέγγιση μας ως προς το «AA1000» και τις τρεις αρχές που περιέχει («συμμετοχικότητα», «ουσιαστικότητα» και «ανταποκρισιμότητα») περιγράφονται στην ενότητα «ΕΥ και Επιχειρηματική στρατηγική» του παρόντος Απολογισμού.

Για τις απόψεις και τα σχόλιά σας σχετικά με τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρίας μας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ote.gr/cr2010 , να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του OTE μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CorporateResponsibility@ote.gr ή μέσω τηλεφώνου στο: +302106118681, +302106118178, +30210 6115754, φαξ: +302106115873.