Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο ΟΤΕ έχει διαφόρων κατηγοριών ανθρώπινο δυναμικό πανελλαδικά. Το 2010, το γενικό προφίλ των εργαζομένων του ΟΤΕ είναι:

  • 13.139 εργαζόμενοι, από τους οποίους οι 10.925 (83,2%) είναι μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό και οι 2.214 (16,8%) είναι έκτακτο προσωπικό ορισμένου χρόνου.
  • Από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, 5.434 εργαζόμενοι (41%) εργάζονται στην Αττική και το 59% στην υπόλοιπη χώρα.
  • Από τους 10.925 μόνιμους και αορίστου χρόνου εργαζόμενους, 146 (1,3%) είναι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης.
  • Οι γυναίκες απαρτίζουν το 27,5% του μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού.
  • Οι γυναίκες κατέχουν το 24% (274) των διευθυντικών θέσεων της Εταιρίας.
Προσωπικό ανά τύπο απασχόλησης
Κατανομή του προσωπικού ανά κλάδο απασχόλησης
ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α Θ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 1.318 1.791 3.109
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ 224 105 329
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 44 60 104
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 276 305 581
ΤΕΧΝΙΚΟΣ 5.680 401 6.081
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 379 342 721
ΣΥΝΟΛΟ 7.921 3.004 10.925
Φύλο και Εκπαίδευση εργαζομένων ΟΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α Θ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ 319 310 629
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 4.874 1.698 6.572
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 1.763 314 2.077
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 965 682 1.647
ΣΥΝΟΛΟ 7.921 3.004 10.925
Δύναμη μόνιμου & αόριστου χρόνου Προσωπικού ανά Γεωγραφική περιοχή